Den største Ildebrand

vi har havt her i Byen, ialfald siden 1865, da mange Gaarde nedenfor Osebro og paa begge Sider af Lilleelven gik op i Luer, hjemsøgte Byens Hovedgade Tirsdags Aften, idet Ildløs ved 8-Tiden - heldigvis i nogenlunde stille Veir - opstod, efter hvad der berettes i Slagter Edv. Hansens Bygning, hvor Sadelm. Hobber havde Verksted. Om Børn har legt med Fyrstikker, eller om Ildens Opkomst skriver sig fra en «Beatrice» eller hidrører fra andre Aarsager - muligens en Forbipasserende i menigsløs Ubetænksomhed kan have kastet fra sig en Fyrstikke er endnu ikke bragt paa det Rene.

Imidlertid opkom den forferdelige Ildsvaade i Kjælderetagen til Br. Matr-Nr. 30 b s nedre Ende, og med Lynets Hurtighed slog den sig gjennem Kjælderens Loft og videre op i 1ste og 2den Etage, saa Gaardens Vestende i Løbet af faa Minutter omarmedes af den voldsomme Demon.

Som bekjendt stødte Uhrmager Th. Andersens toetages Eiendom lige op til den brændende Bygning, og i en Haandvending slikkede Ilden op over denne. Imidlertid var Brandvognen med Mandskab strax kommen tilstede, og Slanger udlagdes fra den nærmeste Kum, ligesom Dampsprøiten Øieblikkelig blev bragt frem og placeret paa Joh. Jeremiassens Enkes Tomt, hvor den uopholdelig kom i Funktion, idet den sendte sin kraftige Straale op mod det voldsomme Ildhav, der i al sin Grufuldhed tog sig glimrende ud fra Byens Omegn.

I Slagter Hansens toetages Bygning, der nu for tredie Gang blev Ildens Bytte, idet Huset nu er nedbrendt to Gange før, nemlig i Syttaarene og i 1885, da Snedker Glose var besidder af Eiendommen, boede foruden Eieren tiIlige Toldkontrollør Krosby, Sømand Olaus Nielsen, ligesom, som nævnt, Hobber havde Sadelmagerverksted her. Da Ilden i en Fart omspændte Bygningen, gik meget af Indboet med, medens en behjertet Mand i sidste Øieblik fik Eierens Hest reddet ud. Fra det brændende Hus spredte Ilden sig hurtig til Uhrmager Andersens ovenfor og nedenfor liggende Gaarde, hvor Ilden bødes en seig Modstand af Brandmandskabet, der under Stadsingeniørens kyndige Ledelse her udfoldede et dygtigt og paaskjønnelseværdigt Arbeide; med enestaaende Beredvillighed deltog mange af Byens Indvaanere i Redningsarbeidet, og det gjorde godt at se nye Beviser paa den gode Borgeraand, der her gav sig Udslag i det mest seige og opofrende Arbeide for at redde, hvad reddes kunde. Særlig indlagde Brandmandskabet med vor ufortrødne Brandmester R. Aslaksen i Spidsen sig megen Fortjeneste ved at hindre Ilden fra at opsluge Frøken Bauverts umiddelbart op - til Uhrm. Andersens stødende Hus, der uagtet Gnister og den voldsomme Hede klarede sig bra, omend det af Vandmasserne blev sterkt læderet, idet Ilden gjorde Telefoncentralstationen ubrugelig for kortere Tid.

Det var et godt Arbeide, Brandmandskaberne her udfoldede. I det nedenfor Slagter Hansens Hus beliggende, Uhrm. Andersen tilhørende toetages Gaard, Br.Matr.Nr. 200, havde W. & H. Simonsen og Chr. Pohlmanns Enke sine Forretningslokaler, ligesom sidstnævnte der beboede 2den Etage; herfra blev endel Indbo reddet ud, medens der derimod fra Snedker Johnsen, der havde sit Verksted i den ved Elvebredden staaende Sjøbod, intet nævneværdig blev reddet.

Trods Brandmandskabernes ufortrødne Kamp mod Ilden, fortsatte denne sin herjende Gang og greb snart fat i Bager J. Johannessens store toetages Bygning, hvor Porsgrunds Bageri og Thorsen & Johannessen havde sine store og smukke Butikker, og hvis 2den Etage beboedes af Kjøbm. Andr. Thorsen og Apoteker Wellero, hvilken sidste netop for 13 Aar siden var blandt de Brandlidte under den Ildsvaade, der lagde det meste af Skien i Aske. Fra de nævnte Butiker blev lidet eller intet reddet, medens et Par behjertede Mænd, der ogsaa udmerkede sig ved Ildebranden i Kirkebakken Søndag 14de Mai, fik bragt det i Thorsen & Johannessens Varelager beroende Krudt og Dynamit idetids i Sikkerhed ved at ro det nedover Elven.

Ilden greb snart tag i nævnte Firmas Kulbeholdninger og derfra videre nedover til Joh. Jeremiassens Enkes materialbod samt til Verftseier Backas Vaaningshus, hvor Ilden fik en saa seig Modstand, at det ikke lykkedes den herjende Magt at faa dette Hus lagt helt i Aske. Paa Pladsen nedenfor stod en Lægter under Bygning; denne var Gang paa Gang truet, men takket være Brandmesterens og et Par Andres Udholdenhed, idet de for at holde Stand uopholdelig maatte oversprøites med Vand for at kunne udholde den voldsomme Hede, lykkedes det ved Seil og idelig Paasprøitning at redde den, der dog blev noget brunsket.

Under Ildens voldsomme Herjing længere oppe i Gaden, saa det nu ud en Stund farligt ud for den ligeoverfor Slagter Hansens Hus beliggende Eiendom Hotel Victoria, der kun reddedes ved Seiltræk og Paapesing af Vand gjennem en Slange fra Vandverket. Alt Indbo blev strax udflytted, hvorunder det var beklageligt at se, at Ransmænd fortvæk bemægtigede sig Øl og Vin fra Hotellets Kjælder, ligesom det var skammeligt at iagttage, hvorledes Personer kløv op Frugttræerne og med ren Rovlyst rensede Bærbuskerne for Bær. Slig Færd geraadede de nævnte Personer til liden Ære.

Hotell Victorias prægtige Eiendom, Br.Matr.Nr. 26 og 29 reddedes for at blive et Rov for Luerne, omend Hovedbygningen blev adskilig ramponeret; endvidere reddedes Bager Johannessens Bageri og Vaaningshus, Br.Matr.Nr. 32, og her havde man ypperlig Anledning til at iakttage, hvilken stor Beskyttelse Træer og Beplantninger kan yde; thi uagtet den ligeoverfor Gaden brændende Bygning udsendte en voldsom Hede, lykkedes det at redde den gamle «Hammondgaard», Br.Matr.Nr. 32, fra Ildens Luer, dog i noget ramponerer Forfatning.

For Ildens videre Fremrykning havde det den største Betydning, at Gaardene paa Sydsiden af Gaden reddedes; thi ellers kunde det seet spøgeligt ud for baade Baumanns store Gaard og de ovenfor i Skolegaden beliggende Eiendomme. Ligesaa var det af stor Vigtighed, at man hindrede Ilden fra at lægge Frk. Vauverts Hus i Aske, da det imodsatfald kunde seet truende ud for de ovenfor liggende Eiendomme. Fiskersmakken «Toekomst», der laa under Reparation ved Nielsen & Backas Verft, bragtes strax i Sikkerhed ved at føres over til Molhaugen. Lidt over Kl. 9 kunde man med Tilfredshed se Ilden begrenset, men udover hele Natten var Damsprøiten og Vandslangerne i fuld Virksomhed med Slukning af Ilden, der uopholdelig blussede op i Ruinene.

Under Ildens voldsomste Herjinger, da man ogsaa satte den store Haandsprøite i Virksomhed, regnede Ildgnistrer og større Brande ned, ja helt ovenfor Osebro kunde man iagttage nedregnende Gnister. Under Ildebranden strømmede der en Mængde Mennesker til Brandstedet, dels fra Skien, hvor Ilden iagtoges gjennem en voldsom Røgsøile.

Omtrent alt af det ødelagte Indbo, Løsøre og af Varebeholdningeme var forsikret - som vanlig, dog stundom noget lavt - ligesom de nedbrændte Gaarders Taxter selvfølgelig er under det, man med de nuværende høie Priser paa Materialer og Arbeidsløn kan føre dem op for.

Forsikringssummen i Landets alm. Brandkasse for de nedbrændte Bygninger er følgende: Edv. Hansens Br.Matr.Nr. 30 B 14.750 Kr., Bager J. Johannessens Br.Matr.Nr. 31 A 34.000 Kr., Uhrm Th. Andersens Nr. 200 og 306 henh. 18.700 og 9000 Kr., A. H. Backas Nr. 200 B 10400 Kr., O. J. Nielsen & Backas Bod Nr. 251 3400 Kr.

De beskadigede Eiendomme var forsikret: Frøken Vauverts Br.Matr.Nr. 25B for 5800 Kr., Hotel Victoria Nr. 26 og 29 for 31000 Kr., J. Johannessen Nr. 32 for 21570 Kr., hvorimod en nedbrændt Materialbod tilh. Joh. Jeremiassens Enke ikke var forsikret. De private Brandforsikringselskaber har vi hørt nævne interesserer for følgende Beløb: «Storebrand» for ca. 20000 Kr., «Norden» ca. 30000 Kr., «Gamlebergen» 8000 Kr., Stavanger 15000 Kr., Trondhjem 2500 Kr., Bergen 7000 Kr., «Svea» 12000 Kr., Norrland ca. 50000 Kr. og Nederlandene for 4000 Kr. tils. ca. 148500 Kr.

Det var en beklagelig Ildsvaade som Tirsdag Aften lagde et af Byens vakreste, men tættest bebyggede Strøg i Aske. Imidlertid er det en Tilfredsstillelse, at Slukningsarbeidet blev ledet med stor Dygtighed, og at vort Slukningsmateriel funktionerede paa en udmerket Maade.

Efter hvad vi idag fra paalitelig Hold har erholdt Oplysning om, skal Ildens Opkomst hidrøre fra, at to Smaabørn havde legt med Fyrstikker og antændt noget Stry, der laa paa Sadelmagerverkstedet.

Paa Brandstedet brænder det endnu i Kulbeholdningerne - Til videre Slutning burde dog heller Dampsprøiten anvendes end at tære paa Vandet fra vandverket.

Fra: Grenmar 12. august 1899
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen