Barnehjemmet Hans Cappelens Minde

115-års beretning og regnskap

Hva skal der bli av dette barn?

Av forhv. prost Gunnar Dehli, Eidsberg
Luk. 1, 66.

Slik er det spurt ved mangen en vugge og det spørsmål har fulgt far og mor årene oppover. De har spurt undertiden i undren, undertiden med frykt og beven: «Hva skal det bli av vårt barn?».

Der kan bli så meget av et barn. I det lille barn i Sakarias's og Elisabeths hjem lå skjult den store forløper for ham som skulle komme.

Hva skal det bli av ditt barn? Det beror ikke minst på deg som er far og mor. Men din arm blir dog snart for kort. Du kan ikke verne om ditt barn. Ditt barns sjeleliv er utsatt for de største farer.

Mange barn har ikke en far og mor å ty til. Hvor det er stort at våre barnehjem kommer disse barn til hjelp.

De er ført inn i en syndig slekt, men også i en forløst slekt.

«Jesus kaller ad de små
Hvem tør dem i veien stå».

Gunnar Dehli.

Årsberetning

Rom. 15,7. Ta eder av hverandre, likesom og
Kristus tok seg av eder til Guds ære.

Apostlen sender dette brev fra Korinth under sin 3. misjonsreise. I dette brev behandler han menneskets dype fall fra Gud og den store frelse ved Jesu sår og vunder.

Så nevner han i dette siterte vers, at Kristus tok seg av oss til Guds ære. De fire evangelister taler alltid om hvordan Frelseren under sitt jordliv tok seg av alle som var stedt i nød og sorg både legemlig og åndelig.

Når noen vil holde barna tilbake, så sier han: «La de små komme til meg og forhindre dem ikke». Han møter opp ved Nains port og sier til en lidende mor: «Gråt ikke». Selv sier Frelseren, at han er som en tjener blant oss. Luk. 22, 27.

Slik var han også under kampen i Getsemane og inntil han led soningsdøden på korset, og da tar han også med seg en rover som bevis for at det er full frelse for alle.

Etter oppstandelsen begynner han samme virke og sender hilsen til sine disiple. Ved Himmelfarten satte han seg ved Guds høyre hånd og er vår forbeder.

Apostlen sier så, at vi alle skal ta oss av hverandre. Huis denne oppfordring ble etterfulgt av alle i våre hjem i Norge, blant de ledende i landet og mellom alle nasjoner innbyrdes, da var meget vunnet. Det blir ikke da tale om opprustning. Atomkraften blir ikke da anvendt til bomber, men kun til nyttige formål.

Apostlen selv praktiserte dette på rett måte og sier i brevet til Filemon v. 18. «Er han deg noe skyldig, da skriv det på min regning». Liksom 1. Kor. 10,24 «Enhver søke den annens beste».

Vi ser hvordan mange i misjonstjenesten levet sitt liv til ære for Gud. F. eks. Livingstone i Afrika, Hudson Taylor i China, Carey og Skrefsrud i India.

Folke Bernadottes liv med døden som innsats bor vi også erindre. Hans siste hilsen lød slik: «La barmhjertigheten og miskunnheten råde.»

Når stvret for barnehjemmet Hans Cappelens Minde skal utsende denne 110 årsberetning, så føler vi alle i styret at det er så lite vi har fått utrette og vi kan ikke erstatte et virkelig godt hjem. Det er ved Guds miskunnhet vi har fått lov å være med, og han tilkommer all ære.

Så vil vi takke vår dyktige betjening, det er disse som har alt strev og daglig omtanke. Vi vil også takke våre trofaste venner i by og bygd som har erindret hjemmet med gaver.

F.t. har vi 24 barn på hjemmet og helbredstilstanden er god.
Barna er opptatt med sin skolegang, men er snille og deltar i sin fritid på kjøkken og sysal.
Våre bestyrerfolk er også dette år Søren Sollid og hustru, Karen, f. Hanto, kokke Gunhild Halvorsen Søndeled, sydarne Astrid Djupskås, Bø, mellompike Dagny Hellemyr, Skåtøy og barnetante Ester Bjørnsvik, Vadfoss.

Styret består av Kr. Jørgensen-Tangen, formann, Andr. Buer n.formann, Nils Neste, Harald Mortensen, Nils Ødegård, fru Lilly Paulsen, frk. Anna Mønesland og fru Seland, Tollnes.
Samarbeidet innen styret er meget godt. Kasserer er bankkaserer Eyolf Isachsen og revisor revisjonssjef M. Wale.

Bærhaven og den nyplantede frukthave har gitt godt utbytte dette år.

Hver sommer har busseier Pedersen sen. gitt barna en gratistur med en av sine fineste busser. Turen iår ble bestemt til 15. juni. Litt regn om morgenen, og turen ble utsatt en times tid, men senere solskinnsvær hele dagen.

I år fikk vi turen rundt Seljordsvann og alt ble så vellykket. Pedersen satt selv ved høyttaleren og fortalte om alt som var av interesse. Vi rastet ved Telnesstranden. Ved hjelp av Pedersen hadde vi av Lundetangens bryggeri fått rikelig med brus og vørterøl til barna. Bakermester Fæhn fulgte også med på turen og han vartet opp med kaker til hele «belegget». Barna fikk også anledning til å bade.

Bilte så opp på vestsiden av Seljordsvann til Seljord flatbygd. Beså oss litt der og så utover på Østsiden til Øvre Bø, hvor vi hadde siste spisepause.

Vi vil takke busseier Pedersen og sjåføren, sønnen Kåre, for denne fine tur. Likeså vil vi frembære vår takk til Lundetangens bryggeri og bakerm. Fæhn for proviant på turen.

Ved våre årsfester og stevner har vi som regel hatt godt besøk.

Søndag 22. august hadde vi sommerstevne på hjemmet.

Begge salene og sideværelsene var fullt opptatt. Talere var sokneprest Heltne, Notodden og sekr. Neste.

Egil Nicolaysen sang solo og Gjerpen menighetskor under ledelse av organist frk. Nordbø sang mange sanger.

Søndag 26. septbr. ble to av våre piker konfirmert i Solum kirke. Det ble en festlig dag for pikene. Gaver og telegrammer strømmet inn.

Det største her i verden,
er ikke kløkt og makt,
men Herren glad og tjene,
I kjærlighetens drakt.

STYRET

 

Skjematisk oversikt over barnetallet på «Hans Cappelens Minde» fra 1844 til 1954.
År Opptatt Utgått lalt
1844 4 - 4
1844-45 7 1 10
1845-46 2 1 11
1846-47 10 2 19
1847-48 - 1 18
1848-49 6 4 20
1849-50 2 1 21
1850-51 1 3 19
1851-52 2 l 20
1852-53 1 5 16
1853-54 2 1 17
1854-55 4 3 18
1855-56 4 8 14
1856-57 6 2 18
1857-58 3 2 19
1858-59 1 - 20
1859-60 6 2 24
1860-61 2 1 25
1861-62 2 2 25
1862-63 6 3 28
1863-64 3 3 28
1864-65 4 4 28
1865-66 2 2 28
1866-67 6 3 31
1867-68 6 9 28
1868-69 4 3 29
1869-70 7 5 31
1870-71 3 9 25
1871-72 2 10 17
1872-73 - 3 14
1873-74 - 5 9
1874-75 - 1 8
1875-76 - 1 7
1876-77 1 - 8
1877-78 4 1 11
1878-79 4 1 14
1879-80 11 2 23
1880-81 4 1 26
1881-82 4 1 29
1882-83 7 8 28
1883-84 3 1 30
1884-85 3 5 28
1885-86 5 3 30
1886-87 4 4 30
1887-88 1 7 24
1888-89 7 5 26
1889-90 2 2 26
1890-91 3 3 26
1891-92 6 1 31
1892-93 3 3 31
1893-94 3 6 29
1894-95 4 3 30
1895-96 4 6 28
1896-97 7 2 33
1897-98 3 5 31
1898-99 3 4 30
1899-00 8 4 34
1901-01 1 7 28
1901-02 3 5 26
1902-03 3 3 26
1903-04 5 2 29
1904-05 4 2 31
1905-06 3 6 29
1906-07 4 2 31
1907-08 2 2 31
1908-09 4 3 32
1909-10 3 2 33
1910-11 2 4 31
1911-12 1 4 28
1912-13 5 3 30
1913-14 4 5 29
1914-15 1 6 26
1915-16 4 4 26
1916-17 4 1 39
1917-18 4 3 30
1918-19 3 2 12
1919-20 2 2 31
1920-21 2 2 31
1921-22 2 2 31
1922-23 7 3 35
1923-24 - 4 31
1924-25 5 13 23
1925-26 9 1 31
1926-27 5 6 30
1927-28 5 4 31
1928-29 2 3 30
1929-30 10 6 34
1930-31 5 3 36
1931-32 - 5 31
1932-33 1 5 27
1933-34 2 4 25
1934-35 8 8 25
1935-36 7 6 26
1936-37 8 4 30
1937-38 5 6 29
1938-39 3 5 27
1939-40 4 2 29
1940-41 5 7 27
1941-42 6 3 29
1942-43 4 12 21
1943-44 8 4 25
1944-45 1 7 19
1945-46 8 2 25
1946-47 3 7 20
1947-48 2 10 19
1948-49 4 1 22
1949-50 7 6 23
1950-51 10 8 25
1951-52 4 4 25
1952-53 3 5 23
1953-54 2 1 24

Statutter

§ 1.

Barnehjemmet Hans Cappelens Minde eies av Langesundsfjordens Indremisjonsselskap, skal fremdeles bære dette navn og bibeholder fremdeles 8. november som stiftelsesdag. I barnehjemmet opptas foreldreløse, fattige og forsømte pikebarn mot en passende betaling, der til enhver tid bestemmes av det valgte styre. Fortrinnsvis opptas barn for hvilke privat, kvinneforeninger eller indremisjonsforeninger ønsker å betale. Etter omstendigheter kan også barn opptas gratis. Opptagelsene bør finne sted i alder 2 til 8 år og forbliven bør vedvare inntil 1 a 2 år etter konfirmasjon.

§ 2

Oppgaven er å skaffe barna et hyggelig og sorgfritt hjem. Ved kristelig undervisning og omgjengelse å påvirke deres hjerter og lede dem til Frelseren, men også utdanne dem til nyttige medlemmer av samfunnet hernede.

§ 3.

Barnehjemmet bestyres av 5 troende menn og 3 kvinner valgt av hovedbestyrelsen for Langesundsfjordens Indremisjonsselskap. Styret, av hvis medlemmer halvdelen utgår etter 2 års funksjonstid første gang ved loddtrekning, suppleres på den måte, at styret foreslår det dobbelte antall, blant hvilke hovedbestyrelsen da treffer det endelige valg. De uttredende kan gjenvelges om de dertil er villige.

§ 4.

Styret har den fulle ledelse av barnehjemmets samtlige anliggender. Med hensyn til valg av bestyrer eller bestyrerinne, da foregår det dog på den måte, at styret innstiller til hovedbestyrelsen for Langesundsfjordens Indremisjonsselskap 3 blandt de eventuelle ansøkere. Hovedbestyrelsen velger da blant disse 3 innstillede bestyrer eller bestyrerinne.

§ 5.

Styret ansetter en ltristeligsinnet lærerinne i håndarbeide. Hun har også å føre tilsyn med barna utenfor undervisningstiden, i den utstrekning som bestyrerinnen måtte forordne.

§ 6.

Styret antar for barnehjemmet en kasserer enten innen eller utenfor sin midte.

Skien i februar 1932.

For Langesundsfjordens Indremisjonsselskap

H. O. Undeland,
p. t. formann.

Gaver 1953-54

Harald Holhjem kr. 25,-, Aud Nykås kr. 25,-, Stathelle indrm. kvinnef. kr. 100-, Brevik indrem. kvinnef. kr. 50,-, Kammerfoss indrem. kvinnef. kr. 30,-, Barnef. Solstålen kr. 50,-, Barnef Lerka kr. 300,-, Bøle og Ballestad kvf. kr. 200,-, Brevik indrem. koll. v/ Jørgensen-Tangen og Buer kr. 162,55, Annonym kr. 5,-, J. Jørgensen kr. 10.-, T. Sunde,, kr. 10,-, Helle kvinneforening kr. 100,-, Bloms Mindes misjons kvf. kr. 75,-, Kilen indremisjon kvf. kr. 50,-, Annonym kr. 25,-, Dalsbygda kvinnef. kr. 50,-, Lisleherad kvinnef. kr. 100,-, Eidsbygda kvinnef. kr. 150,-, Ulefoss yngre kvinnef. kr. 50,-, Den lille hjelper kr. 15,-, Tollnes indrem. kvinnef. kr. 125,-, Grønnerød og Omegns kvinnef. kr. 150,-, Omsland kvinnef. kr. l00,-, Bratsberg og Follau.- kvf. kr. 100,-, Midtbygden indrem. kvinnef. kr. 75,-, Riis kvinnef. kr. 150-, Barnef. Linea, Siljan kr. 400,-, Langesund indrem. koll. v/ Jørgensen-Tangen og Buer kr. 50,25, Nærum kvinnef. kr. 180,-, Nedre Solum misjonsf. kr. 100,-, Venstøp kvinnef. kr. 100,-, Syklubben 1920 kr. 100,-, Johs. Jensen kr. 10,-, J. Solheim jun. kr. 10,-, Høgseth og Omegn kvinnef. kr. 150,-, Midtbygden barnef. kr. 150,-, Foreningen Solglimt kr. 100,-, Hanna Løberg kr. 30,-, Venstøp pikeforening kr. 125,-, Fra en glad giver v/Johs. Jensen kr. 1000,-, En liten forening Sem kr. 50,-, A. og A. Dolva kr. 10,-, Ungbirken og Lyngblimsten, Brevik kr. 200,-, Sneltvedt indrem. kvinnef. kr. 300,-, Blåklokken, Bøle kr. 30,-, Gravlid yngre kvinnef. kr. 50,-, Sky indremisjon kr. 75,-, Malerm. Aspheim kr. 10,-, Skiens håndv. kvinnef. kr. 30,-, Borge kvinnef. kr. 50,-, Storms Ballklubb kr. 200,-, Aug. Febakke kr. 50,-, Forglemmegei, Mælum kr. 100,-, Odden kvinnef. kr. 100,-, Mo kvinnef. kr. 100,-, Tidemand Hervig kr. 25,-, Alfred Johnsen kr. 25,-, Henny, Fane og Gunnar Solheim kr. 35,-, Pikef. Solstrålen kr. 75,-, Margit og Jacob Austad kr. 25,-, Gunvor, Jan og Birger kr. 20,-, En liten forening, Sneltvedt kr. 50,-, V. Porsgrunns indrem. kvf. kr. 100,-, Ø. Porsgrunns indrem. kvf. kr, 200,-, Kil yngre kvf. kr. 100,-, Ulefoss indrem. koll. v/ Buer kr. 132,57, Barnef. Stjernen kr. 55,-, Skiens Folkerestauranter kr. 500,-, Klovholdt Søndagsskole kr. 30,-, Klovholdt indrem. kvf. kr. 50,-, V. Porsgrunn indrem. koll. v/Buer kr. 41,-, Mo indremisjon kr. 100,-, Gulset kvinnef. kr. 190,-, Tollnes bedehus koll. v/Jørgensen-Tangen og Buer kr. 80,-, Romnes indrem. koll. v/Jørgensen-Tangen og Buer kr. 166,23, Hauges Minde koll. v/Jørgensen-Tangen og Buer kr. 197,26, Helle Misjonsforening koll. kr. 65,-, Klevar Misjonesforening koll, kr. 41,80, Lisleherad kvinnef. kr. 200,-, Ingvald Hansen kr. 10,-, Eivind Kile kr. 5,-, Gråten indrem. koll. kr. 21,-, Frk. Madsen kr. 5,-, Borgestad indremisjon kr. 50,65, Tufte kvinneforening kr. 180,-, Ulefoss indremisjon kr. 100,-, Barnef. Lerken og Linea, Siljan kr. 75,-, Hørte indrem. koll. v/Buer og Jørgensen-Tangen 126,24, Skåtøy indrem. koll. v/ Hagen kr. 70,-, Edv. Skjelbred kr. 10,-, Stjernen kr. 55,-, Stulen kvinneforening kr. 100,-, Knardalstrand Bedehus kr. 50,-, Gravli bedehus koll. v/ Tufte, Haukenes og JørgensenTangen kr. 60,-, Skogplassen indrem. koll. v/ Jørgensen-Tangen og Sollid kr. 39,-, Backa & Vauverts fond kr. 400,-, Lisleherad indrem. kr. 50,-, Peder Prebe kr. 10,-, Solum gamle misjonsf. kr. 200,-, Nevlunghavn indremisjon kr. 100,-, Seljord kirke koll. v/Buer kr. 64,48, Øvre Bø indrem. koll. v/ Buer kr. 65,85 Tyri indrem. koll. v/Buer kr. 100,-, Venstøp pikeforening kr. 50,-, Mo kvinneforening kr. 30,-, Annonym kr. 10,-, M. Vasdal kr. 15,-, P. Thomassen kr. 5,-, Lindheim kvf. kr. 50,-, Barnef. Linea, Siljan kr, 50,-, Notodden indrem. barneforening kr. 200, Kollekt, Stevne Barnehjemmet kr. 256,-, Gitt kr. 10,-, S. D. Cappelen kr. 200,-, Gitt kr. 2,-, O.T.H. kr. 20,-, Holla Sparebank kr. 100,-, A. Baugård kr. 10,-, A. J. Aasmundsen kr. 20,-, G. Ødegaard kr. 5,-, Ulefoss Apotek kr. 25,-, Gitt kr. 10,-, Aaland kr. 10,-, Gitt kr. 5,-, Gitt kr. 1,-, Gitt kr. 5,-, Ramtoft kr. 15,-, Hera Skofabrikk A/S kr. 50,-, Brukseier Aall kr. 50,-, A/S Nebb kr. 100,-, A/S Bakken Skofabrikk kr. 75,-, A. Eriksrød kr. 50,-, Skiens Margarinfabrikk A/S kr. 50,-, Gitt kr. 20,-, A. Johnsen kr. 50,-, Telemark Maskinforretning kr. 25,-, Andelsslagteriet i Skien kr. 50,-, Telemark Eggeentral kr. 25,-, A/S Lundetangens Bryggeri kr. 100,-, A/S Mobile kr. 25,-, A/S Borgestad kr. 100,-, A/S Borgestad Fabrikker kr. 100,-, Kervel Ja.cobsen kr. 50,-, Gitt kr. 50,-, Beck og Bertelsen A/S kr. 50,-, Carl Foyn Larsen kr. 20,-, Gitt kr. 10,-, A/S Busstrafikk kr. 100,-, O. Olafsen kr. 10,-, Elektro Servise kr. 15,-, A. Amundsen kr. 50,-, Carl Moe kr. 50,-, Peder Pedersen kr. 100,-, M. Evensen kr. 50,-, Emil Johansen kr. 20,-, A/S Lærhandel kr. 10,-, Ingvald Hansen kr. 50,-, Skiens Rørleggerverksted kr. 25,-, Ramberg & Sønner kr. 25,-, Auensens Elektriske kr. 50,-, A. L. Schøien kr. 25,-, Erik St, Nilssen kr. 25,-, Nils P. Høyer & Søn A/S kr. 25,-, Ths. Offenberg kr. 20,-, Bergan & Strandli kr. 25,-, Baker Danielsen kr. 25,-, D. Gulliksen kr. 15,-, G. F. kr. 25,-, Malchin Jacobsen kr. 50,-, O. H. kr. 30,-, C. Christoffersen kr. 30,-, Løvenskiold Fossum kr. 200,-, Fru Aarbo kr. 10,-, J. S. O. kr. 25.-, K. T. kr. 25.-, Chr. M. Skau kr. 50,-, Alfred Solli kr. 50,-, Malterud kr 10,-, J. B. kr, 25,-, B. H. & Co. kr. 100,-, Skiens Meieribolag (i varer) kr. 100,-, Centrurn fiskehandel kr 25,-, Peder Jensen kr. 40,-, Rudolf Holt kr. 50,-. Einar Jøntvedt kr. 25,-, Bernh. Skau kr. 25,-, H. J. Aasland kr. 25,-, Fr. Bø kr. 10,-, Kaaru Hansen kr. 30,-, Skiens Apotek kr. 30,-, Reidar Krogh kr. 30,-, Gimsøy Kolonial kr. 30,-, Harald Eek kr. 20,-, Leif Neerbye kr. 20,-, R. Bergstrøm kr. 25,-, R/a Hemneseid kr. 50,-, Trygve Kjellsen kr. 25,-, S. N. L. kr. 25,-, Skotfoss indrem. kvf. kr. 50,-, Barnef. Solstrålen kr 50,-, T. Liungh kr. 50,-, Midtbygden barnef. kr. 75,-, Midtbygden kvf. kr. 50,-, Agnes kvf. kr. 100,--, Ungbirken, Bøle kr. 750.-, Knardalstrand indrem. kvf. kr. 75,-. Grand Modesalongs utlodning kr. 1000.

Gaver in natura 1953-54

Oskar Olsen: et maleri til barnesalen, Egeland: 5 kart. prøvepakninger, frk. Dalene: en pakke tøy m.m., frk. Hustvedt: To leke-bamser, Tordis og Hans Cappelen: en eske med bøker, en med leker og en kasse brukte sko, Hjørdis Gjærland: en eske brukt klær og sko. Ingrid Pedersen: en eske brukt tøy. fru salgsjef Dolva: en eske brukt tøy, Hanna og Kirsten Ytterbøe: gratis strikking av 8 par strømper, Ester Skjelbred: et par brukte sko, Nils Ødegård et glass honning, fru Abrahamsen: en barnehatt, Hansen og Oredalen: en stor eske appelsiner, baker Pedersen: 8 stk. Wienerbrødringer, Sigrid Solvik: gratis strikking av votter, Snefrid Skogheim: kr. 20 til godter til barna, «Unbirken», Bøle: v/besøk på hjemmet kr. 80,-, fru Røsland Hansen: en stor pakke nytt og brukt tøy, barnehjemmets kv.forening v/fru Andersen: kr. 250,- til sengeutstyr, fru Lauvstad: kr. 20,- til godter, Odds Skiskole: fri deltakelse for 9 av barna, Torstein Broby: kjørt barna til og fra ved avslutningsrennet, Johanne Thorstensen: en brukt kåpe, Y. A. Skien: kr. 40,-, Løweapoteket: medisin for kr. 80,-, fru Malchin Jacobsen jr.: en pakke brukt tøy, Bjarne Kasa: en pk. brukt skotøy, Kristen Torgersen: et par brukte beksøm, Ragna Isaksen: en pk. brukt tøy, fru Kjeldsen: en pk. brukt tøy, Tvedts modesalong: en pk. brukt tøy, Ingebjørg Dalene: en brukt kjole, Maren Nilsen: en pk. brukt tøy, Lundetangens Bryggeri A/S: 1 kasse brus til 17 mai, E. Hågg: en pk. brukt tøy, Peder Prebe: kr. 10, og en pk. brukt tøy, fru Pedersen: en pk. brukt tøy og en koffert, Hilda Aske: en pk. brukt tøy, T. Storemyr: en pk. brukt tøy, busseier Pedersen: tur til Seljord, baker Fælm: kaker, Lundetangens Bryggeri: 75 flasker brus, Ths. Offenberg & Co.: en kasse appesiner, frk. Jarandsen: kr. 5,-, H. Andersen: et sandlass, Anne Judith: en brukt kåpe, fru Røsland Hansen: en pk. brukt tøy, T. Bunkholt: 2 kasser epler, Anne Margrete Dalene: en stor ball, A/S Lærhandel: et dus. ullsåler, Jens Pedersen: reparasjonsarbeider for kr. 70,-, A. Brokka: kr. 100,- til fordeling blant barna, Einar Pedersen: gratis klipp av barna.

Julen 1953

Frk. Marum kr. 10,-, Thea og Nils Neste: kr. 20,-, prost Dalene: kr. 15,-, frk. Hustvedt: kr. 10,-, Barneforeningen «Blåveisen» v/ Mimi Fjeld: kr. 100,-, Singer Co. Symaskin Aktieselskap: kr. 30,-, Barnelaget «Solstrålen», Drangedal, kr. 100,-, Anne Mønnesland: 2 bøker, A. Johnsen: en stor pakke undrtøy, Else Stoltenberg: kr. 15,- og en pakke forskj. lekespill, fru Willer Rugtvedt kr. 10,-, Skien Kommune julebidrag: kr. 100,-, Lars Holm: juletre, Lundetangens Bryggeri A/S: 50/2 vørterøl og 50/2 julebrus, Solglimt Løberg v/Hanna Løberg: en pakke strømper, sokker, gensere og votter, Josef Janson: en kasse epler, fru Hansen: kr. 10,-, kjøpm. Hansen: en kasse fikner, Ejnar Stensrud A/S: julehefter, red. Kristoffersen: en stor bokpakke, Auensens Elektriske A/S: en pk. julebøker og spill, Rolf Janøy: en julepakke med forskj. Ingvald Hansen: kr. 10,-, søster Solveig: kr. 20,-, syforeningen «Lerken» to pakker med leker, Ruth Malchin Jacobsen: en pakke til hver av barna, Malchin Jacobsen: en sparkstøtting, fra mannskap på M/S Erik, fra flåtefolkene ved Løveid og A. Nordbø: kr. 50, Elise Strand Johannesen: kr. 50,-, Anna og Fritjof Heiret: kr. 125,-, til fordeling blant barna, Nedre Solum Demokratiske kvinnelag v/Magna Heldal og Astrid Dalen: en godtepose til hver av barna, J. S. Ording: 8 esker med lommetørklær, Gudrun og Ove Ramtoft: kr. 25,-, Gudrun og Jens Strømodden: kr. 15,-, «Lineaforeningen» v/ Bibbi Østland: kr. 30, fra betjeningen på Faret Sjukehus: pakker til alle barna, Lilli Johnsen, Else Antonsen og Hanna Tobiassen: en pakke underkjoler, strømper, sløyfer, håndarbeider m.m., Agnes Ova: en pakke kjolestoff, fra forening på Bøle v/Kari Lassen: en bokpakke, Charlotte Stokke: en eske juletrepynt, en stor pose rosiner og 10 pakker kakao, Hanna Kåsa: kr. 5,-, Produksjon og Samvirke: 15 julekaker, Carl Hansen: 3 skjerf og finnetøfler, Odd Hansen: 2 kart. kjeks, Bratsbergkleivas Innsamlingsforening v/ fru Kristoffersen og fru Brækken: en stor godtepose til hver av barna, Sneltvedt Y. A. v/ tullemor Sneltvedt: en godtepose til hver av barna, fru Paulsen: lommetørkler og kr. 10,-, foreningen «Barnekjær» v/fru Mathilde Riis: kr. 75,-, Gjerpen Ungdommens Røde Korsv/frk. Dolva, Vigdis Heisholt og Bjørg Olsen: pakker til alle barna, Skiens Folkerestauranter A/S en stor godtepose til hver av barna, Stridsklev: en kart. soba, et dropsespann og en eske dropseposer, Norsk Fruktaroma A/S: 6 liter appelsinquashkonsentrat, N. N. et honnigspann innsatt hos kjøpm. Eek, frk. Matre: en pose appelsiner, Mattis Ripegutu: en eske karameller, Nicoline Romnes: en julepakke, Guri og Lilly: en pose sjokolade, Bjarne Løberg: en stor pose appelsiner, Lekterførere og mannskap på D/S Rusla kr. 30,- M. Steinarsrud: tre par sokker, N.N. en pakke til hver av barna, N.N. en trehjulsykkel, Indremisjonskontoret: julehefter, Alfred Solli: en pk. farvebøker, Skiens Klubbselskap v/fru Kolborg: en godtepose til hver av barna, N.N.: et skrin farveblyanter, Marie Smukkestad: kr. 20,-, Dagny og Alf Hagen: kr. 20,-, Per Pedersen: 25 flasker brus nyttårsaften, Hans Cappelen: kr. 80,-, Nina og Dagfinn Hovland: kr. 20,-.

Ekstrakt av Barnehjemmet Hans Cappelens Mindes regnskap juli 1953 til 30. juni 1954.
  Inntektskonto Utgiftskonto
Kassabeholdning fra forrige år 28,75
Innestående i banker 10583,47
Forpleiningsbidrag 48810,00
Gaver fra kvinne-, barne og indremisjonsfor., samt private 18184,75
Barnehjemmets kv.for. basar 4643,70
Renter av kassakreditt   573
Husholdningen og gårdens drift   1 442 322
Bekledningskonto   461 389
Vedl. av husene, nyanskaffelser   969 344
Lønninger   2 308 400
Trygdekasse og legebehandling   123 233
Elektrisk lys, kraft og brensel   530 297
Annonser m. v.   20 051
Skatter, assuranser m. v.   47 714
Porto, tlf., reiseutgifter m.v.   99 791
Div. omk. (bl. a. skoleopph. for 2 piker ved ungd.skole)   354 701
Innestående i banker   1 859 842
Kassabeholdning   7 410
  8 225 067 8 225 067
FOND
Saldo fra forrige år Kr. 11 573,78
Renter 1953 Kr. 325,36
Grunnleier Kr. 150,00
  Kr. 12 049,14
Husdyrfond Kr. 4 618,69
Renter 1953 Kr. 69,28
  Kr. 4 687,97

Eyolf Isachsen,
kasserer og reknskapsfører.
Reknskapet er revidert og funnet iorden.
Samtlige bankbøker er forevist.

Magnus Wale.
Revisjonssjef i Den norske Kreditbank, Porsgrunn.


 
 Barnehjemmet Hans Cappelens Minde : 115-års beretning og regnskap
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen