Evakueringen av Porsgrunns luftvernskrets

Planlegginga.

Det sivile luftvern begynte forholdsvis tidlig å arbeide med evakueringsspørsmålet under ledelse av luftvernssjefen politimester Chr. Sveaass.

Luftvernkretsen bestod foruten av Porsgrunn også av nedre del av Gjerpen, tettbebyggelsen av Eidanger rundt i Porsgrunn iberegnet Klevstrand og Herøya samt tettbebyggelsen i nedre Solum rundt Porsgrunn.

Her var kun tale om frivillig evakuering.

For å få oversikt over hvor mange personer som vilde forlate distriktet i tilfelle krigshandlinger ble det trykt spesielle spørreskjemaer, husstandslister, som vedlagte eksemplar viser.

Porsgrunn ble delt i 72 tellekretser med en teller i hver krets. Tellerne skulde levere liste til hver husstand i sitt distrikt og etter en kort frist avhente listene etter å ha kontrollert at disse var riktig utfylt og eventuelt hjelpe til med utfyllingen. Listene ble så samlet ved det opprettede evakueringskontor til videre bearbeidelse.

For landdistriktenes vedkommende ble lensmennene pålagt dette arbeide og benyttet hertil regelmessig lærerne i skolekretsene. Også disse lister ble selvsagt samlet ved evakueringskontoret.

Som evakueringsområder var luftvernkretsen tildelt Bamble. Eidanger utenom tettbebyggelsen, 2. skolekrets i nedre Gjerpen, endel av nedre Solum, Holla undtagen Sannes og Vallebø skolekrets samt Lunde.

For å få oversikt over husrom m.v.i. evakueringsområdene ble der trykt andre spørreskjemaer og sendt lensmennene til behandling (se vedlagte skjema). Lærerpersonalet i hver skolekrets var tellere. Disse lister ble også samlet sendt evakueringskontoret til videre behandling.

Arbeidet mod evakueringsplanene vilde imidlertid bli et så betydelig arbeide at der ble nedsatt en særskilt nevnd til å utarbeide planene og forestå eventuell evakuering.

Denne nevnt kom til å bestå av følgende: Luftvernssjefen oppnevnte ingeniør K. B. Houlder, salgssjef John Bøle og kontorfullmektig Hegna. Porsgrunns formannskap oppnevnte skoleinspektør K. Thorsrud og varaordfører E. Solstad. Gjerpen formannskap oppnevnte fullmektig Kr. Sundseth og kirketjener James Andersen.

Eidanger formannskap opnevnte formann Theodor Eriksen og lærer Tveitan og endelig opnevnte Solum formannskap skolebetyrer Tr. Farbrot, Toldnes og snekker Gunnar Johannesen, Knardalstrand. Desuten oppnevnte Kvinnenes arbeidshjelp fru Julie Thorsrud og Norsk Folkehjelp fru Agnes Nilsen som medlemmer av nemnda.

Nemnda holdt sitt konstituerende møte den 29. januar 1940 hvor skoleinspektør Thorsrud ble valgt til formann, fullmektig Kr. Sundseth til varaformann og kontorfullmektig Hegna som sekretær hvoretter nemnda med en gang tok fatt på arbeidet og dettes fordeling.

I møte den 1. februar oppnevnte nemnda et transportutvalg med ingeniør Houlder som formann, salgssjef John Bøhle som varaformann og med verksmester Nilsen, jernbanetelegrafist Haugerud, sjåfør Tormod Løkslid og kjøbmann Hjalmar Andersen som øvrige medlemmer.

Der ble innsendt en foreløbig plan for evakueringa til Justisdepartementets Lufvernsavdeling, Oslo, og den endelige plan ble innsendt den 5. mars og godkjent. Planen var følgende:

Til Justisdepartementets luftvernavdeling,
Oslo.

Den 17. februar i år ble innsendt til departementet en foreløpig plan for frivillig evakuering fra Porsgrunns luftvernkrets. Departementet har under konferanse den 29. februar meddelet at det ikke har funnet noe å innvende mot den foreløpige planen. Samtidig ble meddelt at departementet imøteså den endelige plan snarest mulig, og hermed oversendes den evakueringsplan som etterhvert er blitt utformet, og vesentlige forandringer i denne blir neppe gjort forutsatt at planen godkjennes.

 1. 1. OMRÅDET SOM SKAL EVAKUERES.
 2. Dette område er nå endelig fastsatt og omfatter foruten de distrikter som var oppgitt i den foreløpige plan, de tettbebyggede strøk i Solum som ligger inn til grensen av Porsgrunn.

  I følge den statistikk vi har utarbeidet, omfatter distriktet ca. 15000 innbyggere. Av disse har ca. 4000 oppgitt at de flytter til eget bosted eller slektninger. Ca. 5000 vil flytte til anvist plass av luftvernssjefen, og det skulde således bli ca. 6000 tilbake som ikke flytter.

  Blant de personer evakueringsnemda må ta seg av, er 13 barn uten voksen ledsager, 143 syke som trenger varsomt transport og hensynsfull behandling og ca. 30 gravide kvinner.

  Hertil kommer ca. 20 tuberkuløse i privat pleie og ca. 20 rolige sinnsyke.

  Vi har utarbeidet eget evakueringskartotek for de distrikter som ikke tilhører Porsgrunn. For byens folk bruker vi forsyningskartoketet, idet kortene i dette kartotek har tilstrekkelig plass for våre anførsler.

  Kartoteket er ordnet slik at det deler byen i 4 soner og de øvrige distrikter i 3 soner. Hele luftvernkretsen blir således delt i 7 soner hver med sine møteplasser for evakuering.

  Ved samarbeide med folkeregistrene kan vi til enhver tid få oppgave over flytning, fødsler og dødsfall, og vi kan lett holde evakueringskartoteket à jour.

 3. 2. OMRÅDET SOM SKAL EVAKUERES TIL.
 4. Foruten Bamble, Eidanger og Lunde, samt Holla undtatt Sannes og Valebø kretser, har vi Nærum, Ballestad og delvis Borge skolekretser i Gjerpen, samt Klyve og Knardalsstrand kretser i Solum.

  Av disse områder har vi tenkt å bruke de nevnte kretser i Gjerpen og Solum samt Tveten krets i Eidanger vesentlig til nærtrafikk. Vi regner med at endel personer ønsker å evakuere, men slik at de kan komme til og fra arbeidet på dagen.

  Utenom de kretser vi reserverer for nærtrafikken, får vi noe under 5000 evakueringsplasser, og dette svarer omtrent til behovet.

  Imidlertid et der reist krav om evakueringsplass for Brevik, Stathelle og Langesund, og sjefen for Telemark infanteriregiment har ytret tvil om enkelte strøk av Bamble og Eidanger er skikket til evakueringsplasser. Vi har derfor i skriv av 29. febr. bedt departementet overveie spørsmålene og avgjøre om vi skal belegge den plassen vi er tildelt, eller om vi skal vente på en revisjon av de vedtak som tidligere er gjort om deling av evakueringsplassen i Telemark mellom de forskjellige luftfartskretser.

  Som det går fram av vårt skriv av 2. ds. til departementet mener vi at tallet på de personer vi skal skaffe plass, vil stige med ca. 20 % hvis distriktene rundt Eidangerfjorden blir erklært ubrukelige til evakuering, og vi må i så tilfelle ha en tilsvarende økning av vår evakueringsplass.

  Hele evakueringsområdet er inndelt i kretser som svaret til skolekretsene, og vi har oppgave over disponibel plass i hver krets for seg. Hver krets får sitt gruppenr. H.1, H.2, H.3 o.s.v. for Holla. B.1, B.2, B.3 o.s.v. for Bamble og like ens for de øvrige bygder.

  Vi har skaffet oss oppgave hvor mangdelt skolen er i hver krets, hvor lengste skoleveg er skolehusets beskaffenhet.

  I hver krets har lensmannen utpekt en innkvarteringskomite, som også blir mottakingskomite ved eventuell evakuering.

 5. 3. HOVEDPRINSIPPENE FOR EVAKUERINGA.
 6. Evakueringsnemda har gjennemgått samtlige husstandslister, og i første omgang har vi strøket alle som vi mener bør bli i ro og fortsette sitt arbeide, sjøl om de har erklært seg villige til å flytte til anvist sted.

  Den disponible evakueringsplassen belegges av innkvarteringskomiteen i hver skolekrets. Vi sender til komiteformannen det antall husstandslister som svarer til den disponible plass, og i samråd med lensmennene har vi utarbeid følgend instruks for plasseringa: Ved plassering av de personer som evakuerer, tør vi be om at følgende må bli iaktatt:

  1. Vi har ordnet husstandslistene i grupper etter antall personer i hver familie. Ved uttaking av lister til hver skolekrets har vi søkt å passe på at disse lister passer med det antall personer hver gård kan motta. På den måten håper vi at de enkelte familier kan få bo samlet.
  2. Ved plasseringa bør en så langt listene gir opplysning, la arbeidsføre personer komme til steder hvor de kan ta del i forefallende arbeide.
  3. Syke og gamle bør komme til steder hvor det ikke blir vanskelig å skaffe nødvendig pleie, og svangre kvinner bør bo nær jormor og helst nær lege.
  4. Enslige personer kan godt bo på avsidesliggende steder.
  5. Familier med skolepliktige barn bør anbringes slik at barna ikke får unødig lang skoleveg, også med tanke på skolegang og ambulerende skoletannklinikk.
  6. Nær skolen må reserveres minst 4 rom til bruk for evakuerte skolefolk, til tannklinikk og til klinikkpersonalet.
  7. Der føres liste i 2 eksemplarer over hvor hver enkelt familie anbringes, og plasseringa må ikke gjøres kjent for dem som skal evakuere før de innfinner seg i kretsen på evakueringsdagen. Den ene lista oppbevares hos formannen i innkvarteringskomiteen, og den annen sendes hit såsnart råd er sammen med de tilsendte husstandslister. 8. All omsyn til de videre evakueringsforberedelser må vi be om at denne plasseringa blir ordnet fortest mulig.
  Når listene kommer tilbake, føres inn i kartoteket hvor hver enkelt skal bo, og vi kan da ta fatt på å utskrive evakueringskort.

  Departementet har gått med på at vi skal få lage kort som hever for det system vi har utarbeidet, og vi viser til det foreslag vi sendte inn gjennem luftvernssjefen den 2. ds.

  Hvis forslaget godkjennes, vil kortene inneholde følgende: gruppenummer og listenummer, navn, stilling og fødselsår, om vedkommende trenger særskilt behandling og av hvilken grunn, antall personer i husstanden som evakuerer, navn og fødselsår på barn under 7 år. Videre inneholder kortet møtesteder og møtetid på dagen. Siste side på kortet utfylles av verten, her skal stå evakueringsadresse, tidspunkt for ankomst og flykting og hvorhen vedkommende eventuelt flytter.

  Kortene deles ut, og de som ikke vil benytte dem, kan levere dem tilbake, og de som vil evakuere og ikke har fått kort, kan ordne dette på evakueringskortet.

  Ved eventuell evakuering får vi melding fra hver skolekrets om hvilke personer som ikke er kommet, og vi får på den måten full kontroll.

  Tuberkuløse innlegges på tuberkulosehjemmet. For rolige sinnsyke som ikke kan følge sin husstand, opprettes en koloni med kyndig hjelp og tilsyn. Hele pleiehjemmet i Porsgrunn evakuerer samlet til Søve landbruksskole. Dit sender vi også andre som er så gamle eller syke at de ikke kan evakuere sammen med sin husstand. Fagerli pleiehjem flyttes til Dagsrød pleiehjem i Holla, og Munk og Klems barnehjem i Porsgrunn sendes til Lillegården barnehjem i Eidanger.

 7. 4. EVAKUERINGSDEPOT.
 8. For trengende under 15 år opprettes ett evekueringsdepot. For Porsgrunn har formannskapet gitt den nødvendige bevilgning, for landdistriktene ordnes det ad frivillighetens veg. Det er de evakueringskomiteer som Kvinnenes arbeidshjelp har nedsatt som tar seg av dette arbeide.

  Dette skal inneholde strømper, votter, sokker, skjorte genser, evakueringsveske samt lakenpose og varetrekk av tykt lerret. Varetrekket er passe stort til sammenrullet ullteppe og lakenpose. Når en kommer til bestemmelsesstedet, og det ikke kan skaffes seng, kan lakenposen og varetrekket fylles med halm, og en har både madrass og hodepute.

  Hvis depotet ikke blir brukt til evakuering, kan det senere nytte til forsorgsvesen og menighetspleie.

  5. TRANSPORT.

  Til Lunde regner vi med å få jernbanetransport til vel 900 personer. De øvrige fraktes med busser, turvogner og alminnelige biler. Bagasjen vil i stor utstrekning bli fraktet med lastebiler.

  Samtlige transportmidler blir innført på en timeplan. På denne kan bilføreren avlese møtestedet, møtetid og gruppenummer, som angir til hvilken skolekrets han skal kjøre.

  Det øvrige en har bruk for å vite, finnes på kartet som på baksia har alle nødvendige opplysninger (se vedlagte kart).

  Der blir opprettet en sentral med reservevogner, servisebiler, reservesjåfører, mekanikere og ordonantser.

  Avreise fra samlingsplassene finner sted med en times mellemrom, og bilkortesjene ledsages av ordonantser på motorsykkel. Lensmennene har tatt ut høvelige avlastningsplasser for hver skolekrets, og her møter mottakingskomiteen for å assistere. En regner at en stor del av gårdsbrukerne møter opp med hest for å lette den videre transport.

  Vi regner med 2 dage til evakueringa, og enda blir det neppe nødvendig å legge beslag på drosjebilene. Det kan være bra å ha disse til disposisjon for familier som trenger bil f.eks. til møteplassene.

Foruten den ovennevnte trafikkplan har vi under arbeid en reserveplan som skal brukes for eventuell øyeblikkelig evakuering før vi har den annen plan ferdig.

Vedlagt sendes ett eksemplar av hver av de viktigste skjemaer vi har brukt, samt av den kartskisse vi har utarbeid over evakueringsområdet.

Evakueringsnemda for Porsgrunn luftvernkrets
den 5. mars 1940.
K. Thorsrud.
formann

Det videre arbeide som ble ganske omfattende pågikk kvellene og nettene og med en ganske betydelig arbeidsstyrke som hadde meldt meg frivillig. Serlig var lærerpersonalet talrikt representert. Det hele arbeide var ferdig overensstemmende med den forannevnte plan i slutten av mars.

Den 9. april tror jeg det var fikk vi melding om at Bamble ikke kunde benyttes da dette distrikt var reservert de ytre distrikter.

Til erstatning ble vi tildelt Seljord, men har var ingen forberedelser tatt. Ett par mann av nemnda reiste de øyeblikkelig til Seljord for å konferere med lensmannen om den bedste ordning. Vi ble da enige om at vi fikk transportere folk og sette disse av på sentrale steder i bygda og at lensmannen møtte opp her med tilstrekkelig hjelp for å plassere de ankomne, i likhet med hva vi hadde planlagt for øyeblikkelig evakuering før den egentlige plan var ferdig.

EVAKUERINGA.

Sent på kvellen den 10. april etter ett langvarig møte i Porsgrunn formannskap ble det besluttet å iverksette evakueringa den neste dag fra kl. 8 om formiddagen.

Vanskeligheten var å få varslet folk med så kort varsel. Der ble mobilisert en rekke mennesker mest ungdom til om natten å gå rundt og varsle i husene. Trafikkomiteen varslet jernbanen, busselskapene, turbileierne og de private bileierne.

Den 11. april kl. 8 om morgen var der fremmøtt folk på samleplassene som forutsatt etter planen. På hver samleplass var der en transportsjef som forestod og kontrollerte innlastningen ved hjelp av evakueringskortene.

Uttransporten foregikk etter programmet hele dagen og uten noe uheld av noen art. Vi hadde beregnet 2 dage, men hele evakueringa ble ferdig på den ene dag. Grunnen til dette var at vi fikk så meget materiell til disposisjon, mere enn beregnet, og endda hadde vi adskillige busser og andre biler i reserve.

Jernbanetransport ble det ikke noe av idet Statsbanene ikke kunde stille vogner til disposisjon på så kort varsel. Evakueringa til Lunde ble derfor også foretatt med busser og andre biler.

Mottakelsen og plasseringen i evakueringsområdene gikk bra. Vanskeligheten var i Seljord men også her fikk folk plass omenn det her naturligvis tok meget lengre tid.

Ut på ettermiddagen telefonerte “statsministeren” (Quisling) til luftvernssjefen at evakueringen øyeblikkelig måtte stoppes og luftvernssjefen fikk en alvorlig omgang fordi evakuering var iverksatt.

Utkjøringa fortsatte imidlertid til alle var kommet av sted og ved 7 - 8 tiden om kvellen var alle kommet avgårde.

Om hele affæren kan det derfor kun sies kort og godt at evakueringa foregikk helt programmessig.