Intervju med Olav Sannes Rennesund

Kilebygda 1/10 -83

NAVN: Olav Sannes Rennesund
ALDER VED KRIGENS BEGYNNELSE: 16 år
KOM MED I MOTSTANDSBEVEGELSEN FØRST GANG: 17. mai 1940
POSISJON INNEN MOTSTANDSBEVEGELSEN: Gruppeleder i O 1703
DEKKNAVN: ingen

J. B.: «Hvordan kom du med i illegalt arbeid?»

Jeg var 16 år da krigen brøt ut og gikk på gymnaset i Porsgrunn. Her gikk jeg i samme klasse som sønnen til kaptein Arthur Hauge. Vi begynte ganske snart å snakke om ulike former for motstandsarbeid. Skal jeg tidfeste starten for mitt illegale arbeid, må det bli 17. mai 1940. Da slo jeg opp norske dikt om frihet og nasjonalfølelse rundt om på telefonstolpene i Kilebygda.

Høsten/vinteren 1940/41 tok jeg opp ideén om å danne en illegal gruppe i Kilebygda. Jeg snakket med en 8 - 10 mann som jeg kjente og kunne stole på, og alle var interesserte. I tiden framover møttes vi omtrent hver 14. dag. Det var imidlertid svært lite handlingsrettet det vi drev med; mest prat. Tidlig våren 1942 fikk jeg imidlertid beskjed om å ta kontakt med Leif Sørensen i Porsgrunn.

J. B.: «Hvilken beskjed fikk du av Leif Sørensen?»

Han be meg bygge opp en motstandsgruppe bestående av flere lag og skisserte også det geografiske området jeg skulle arbeide innenfor. Dette området bestod av hele Kilebygda og deler av Bamble med Herre og Solum herred helt til Findal. Området ble gjort så stort fordi jeg allerede på dette tidspunkt hadde kontakter spredt om innenfor dette området.

J. B.: «Hvilke oppgaver var det Sørensen gav deg?»

Jeg skulle først og fremst konsentrere med og selve organiseringen, få tak i flere folk - skikkelige folk som man kunne stole på. Det var gjennomgående svært ivrige og engasjerte folk i gruppa. Vi møttes hver 14. dag og planla hva vi skulle gjøre om noe skulle skje; alliert invasjon e.l. Guttene ønsket imidlertid mer handling og spurte hele tiden etter våpen. Det hjalp derfor svært på kampmoralen da jeg høsten 1942 kunne vise og demonstrere for guttene en Colt 11,25 jeg hadde fått av Leif Sørensen.

J. B.: «Når kom dere igang med våpeninstruksjon innen gruppa?»

I februar 1943 gjennomgikk samtlige lagførere våpeninstruksjon ledet av Busse Holt fra Porsgrunn. Han demonstrerte under denne instruksjonen engelsk rifle, stengun og Colt pluss Mills håndgranater og ulike tenningsmekanismer som skulle brukes ved sprengning. Forut for denne instruksjonen hadde jeg selv vært med på et instruksjonskurs hjemme hos Victor Nilsen i Porsgrunn. Her var for øvrig alle gruppesjefene innen O 1703 til stede. Jeg husker denne instruksjonen spesielt fordi det gikk av et skudd fra en stengun mens vi holdt på.

J. B.: «Hvem betraktet du som din overordnede i motstandsarbeidet?»

Den første tiden fra våren -42 var det naturlig nok Leif Sørensen, men ganske snart ble det Victor Nilsen som jo var områdesjef i O 1703, som også ble min øverste leder. Jeg hadde aldri kontakt med folk fra distriksledelsen eller ledere fra andre områder innen D 17.

J. B.: «Hvor stor var den gruppa du bygde opp?»

Sommeren -44 var vi 50 - 60 svært engasjerte mann. Det var nok noen som sluttet da det nå ble alvor i arbeidet, men deres plasser ble straks fylt opp av nye. Det var blant annen flere av lagførerne som sluttet i sitt sivile arbeid og engasjerte seg 100 % i illegalt arbeid. For øvrig søkte jeg selv permisjon fra skolen fra vinteren -44.

J. B.: «Hvilke oppgaver ble dere tildelt?»

Den viktigste oppgaven helt fra 1943 var kartlegging, tegning og beregning av sprengningspunkter langs de viktigste veiene innen området. Vi trente også på fremtidige lynangrep mot tyske styrker langs veien fra Voldsfjorden mot Drangedal. Vi hadde plukket ut en rekke punkter i terrenget med gode retrettmuligheter hvor vi kunne angripe uten selv å bli angrepet i ryggen. Selve høydepunktet i dette arbeidet vil jeg tidfeste til høsten -44.

Våpeninstruksjon var den andre hovedoppgaven vi drev med. Dette var det for øvrig først og fremst min n.k. Børre Elgtvedt, som var fenrik, som tok seg av. Elgtvedt ledet all faglig militær opplæring innen gruppa. All instruksjon foregikk for øvrig i en hytte som før krigen hadde tilhørt nøytralitetsværnet.

J. B.: «Hadde du noen tilknytning til Skauguttaksjonen i mai -44?»

19. mai -44 om kvelden kom det hit til gården en rekke gutter. Jeg ba dem dra innover skogen og hjalp dem med å finne fram til hytter. Utover dette deltok jeg aldri i Skauguttaksjonen. Vi blandet aldri Milorg i Kilebygda inn i den.

J. B.: «Hva med våpen til gruppa i Kilebygda?»

Våren -44 bygde vi våpenlager i Vassbunn ved enden av Kilevannet etter tegninger vi fikk fra Porsgrunn. Våpenlageret som lå i et sandtak, fikk innredet et rom med køyer og ble straks hovedkvarteret for Kilebygdagruppa. De våpnene vi fikk, kom med lastebil fra Porsgrunn.

Vi hadde for øvrig også planene klare for å bygge en Milorg-celle i Kilebygda, men dette ble det aldri noe av.

J. B.: «Kilebygda var slippested for flere våpenslipp fra England. Hvilken befatning hadde Milorg-gruppa i Kilebygda med disse slippene?»

Vår oppgave var først og fremst å skaffe folk som kunne bære vekk slippet etter at det hele først var samlet sammen på slipplassen. Til dette arbeidet hadde vi 5 karer som var spesielt utplukkede. Alle våpnene fra slippene i Kilebygda gikk med biler til Porsgrunn.

Natten til 25/2 -45 skjedde det et feilslipp i Vestre Melum. Kvelden etter kom Robert Evensen til meg og ba meg ta over hele slippet. Jeg hadde for øvrig aldri tidligere møtt Robert Evensen. Han kom nå med hele slippet lastet opp på flere sleder trukket av hester. Det hele var trukket over Kilevannet på stålblank is slik at både sleder og hester hadde vært hørbare i lang tid. Det hele ble nå kjørt opp langs en skogsvei på oversiden av hovedveien og gjemt blant tømmer og reisved. Her lå det hele i et par dager mens tyskerne hadde stor-razzia i bygda. Etter dette kom Nils O. Nilsen og hentet slippet og brakte det til Porsgrunn.

J. B.: «På nyåret 1945 kom Linge-karen John Stensnes til Porsgrunn. Hadde du noen gang noen forbindelse med ham?»

I februar -45 var alle gruppesjefene i O 1703 samlet på en hytte i Siljan for å bli instruert av Stensnes. Gruppesjefene var: Leiv Grundseth, Rolf Ramberg, Arne Lunde, Dyrås og meg selv. Under dette kurset fikk vi imidlertid melding om at det foregikk en tysk razzia i området så vi trakk oss tilbake hver for oss.

Det ble for øvrig inngått en avtale med John Stensnes om at han skulle instruere alle oss i Kilebygda, men dette ble det aldri noe av.

J. B.: «Hvordan foregikk mobiliseringen 8. mai?»

Allerede 30. april var våpen og karer klare til aksjon. Den 8. mai samlet jeg ordonansene her på gården hvor vi satt og ventet på mobiliseringsorderen. Kl. 22.00 kom det så beskjed om at RP skulle mobilisere og begynne arrestasjoner. Straks etter kom orderen om full mobilisering av Milorgstyrken med beskjed om å møte i Porsgrunn så fort som det lot seg gjøre.

J. B.: «Utviklingen av mannskapsstyrken i O 1703.»

Sommeren 1944 med «gutta på skauen» gjorde at vi mistet flere av våre folk i Kilebygda. Høsten -44 da leiren ble oppløst, måtte disse reise til Sverige.

Vi fikk tilført nye mannskaper utover høsten, og den som skal ha æren for dette, er Sverre Rambekk på Vold. Fra høsten -44 til frigjøringen gjorde han ikke annet enn illegalt arbeide og fikk skaffet sikre folk rundt om i det store geografiske området vår gruppe hadde. Selv om vi mistet flere gode folk til Sverige, fikk vi også flere dyktige inn igjen.

Våpnene fikk vi fra Porsgrunn, og også noen direkte fra slippene her i Kilebygda. Alt dette fikk vi siste krigsvinteren 1944/45. Vi var fullt bevæpnet 8. mai 1945. Navneliste for mannskaper i gruppe 5, O 1703, den 8. mai 1945:

Olav Rennesund 	(Gruppesjef)
Børre Elgtvedt 	(Nestgruppesjef)
Håkon Hermansen	(Sjåfør)

Halvard Bakken							Sveinung Bakken
Einar Bjørnerud							Hans Bjåland
Jakob Bjåland								Leif Bærø
Einar Evensen								Trygve Evensen
Andreas Findal							Arne Findal
Johannes Flåtelien							Arne Gisholt
Erling Gisholt								Alf Hagen
Arne Haukedal							Andreas Hermansen
Karl Johansen								Herman Kristiansen
Vetle Kåsin								Hans Larsen
Hans Ivar Lien							Erik Melfald
Joackim Moen								Karl Olsen
Navnelisten fortsettes:

Arne Pedersen						Ingvald Rambekk
Sverre Rambekk					Arild Sandbukten
Herman Simonsen					Halfdan Sjøtvedt
August Veholt						Jens Veholt
Ivar Værstad						Kåre Værstad
Olav Værstad						Jan Øverland
Svein Åmås						Thor Åmås
Åsmund Åmås

Mannskaper fra grupper 5 som reiste til Sverige og deltok i politistyrkene.

Finn Fjeld						Tholf Fjeld
Birger Fjeld						Olav Gisholt
Thor Gisholt						Neri Næss

Okkupasjonshistorisk arkiv Søk i bokbasen Porsgrunn biblioteks hjemmeside