Intervju med Olav Øvald, Storgaten 215, Porsgrunn

Påbegynt 20.03. 1985, ferdig Intervjuer: J. Stivimoen


NAVN: Olav Øvald
ALDER VED KRIGENS BEGYNNELSE: 35 år
KOM MED I MOTSTANDSBEVEGELSEN FØRSTE GANG: 1943
POSISJON INNEN MOTSTANDSBEVEGELSEN: var med i Sivilorgs forsyningstjeneste fra begynnelsen av 1943. Var også knyttet til Milorg fra 1944, hvor jeg var med i Arne Lundes gruppe. Her var jeg også aktivt med i forsyningstjenesten.

J. S.: "Hvordan kom du bort i dette arbeidet?"

Som forretningsfører i byens Forsyningsnemnd fikk jeg etterhvert kontakt med det illegale apparatet i forsyningsspørsmål. Det begynte med opprettelsen av såkalte kriselagere av matvarer, medisiner og utstyr. Dette skulle brukes hvis tilførslene sviktet på grunn av invasjon, forsyningstopp fra tyskernes side eller andre krisesituasjoner. Disse varene var lagret på spesielle steder hos noen bønder i distriktet, hos enkelte bakere og på lagrene til et par grossister. Disse spesielle lagrene ble stadig kontrollert og fornyet med uttak av gamle og innsetting av nye varer.

Da Johs. Landfall i Solum Forsyningsnemd måtte rømme på grunn av sitt arbeide med forsyninger til illegale grupper flere steder i landet (kommunistiske), måtte jeg overta disse leveransene.

J. S.: "Hvem hadde du kontakt med innefor det illegale motstandsarbeidet?"

Fra 1943 og utover sto jeg direkte i kontakt med bademester Jens Nilsen, og hadde relativt liten kontakt med de øvrige i Sivilorg. Jeg deltok i enkelte møter, og kjente eller visste om de fleste innenfor Sivilorgs apparat.

Blant de jeg hadde mest kontakt med var Thorleif Bommen og Bjørgvin Hansen, som var ansatt i politiet.

Thorleif Bommen hadde jeg spesielt ofte kontakt med på grunn av forsyningene til Skauguttleirene. Hele tiden hadde jeg et godt samarbeide med Ingvar Westlie, som var fullmektig på Forsyningsnemda.

J. S.: "Hvordan gikk det med deg da NS-folkene gikk til avsettelse av de fleste etatsjefene i Porsgrunn kommune?"

Jeg ble ikke avsatt sammen med de øvrige etatsjefene, men det ble gjort flere forsøk på å få meg fjernet.

Første gangen var da kemneren var blitt fjernet i begynnelsen av august 1941. Jeg ble da innkalt til den nye rådmannen Egil Hauglid, som nettopp hadde tiltrådt, og bedt om å overta stillingen som kemner. Dette nektet jeg, og begrunnet det med at jeg ikke ville overta stillingen til en som var oppsagt.

Okkupasjonshistorisk arkiv Søk i bokbasen Porsgrunn biblioteks hjemmeside