Kilder

Ove Lunde

UB = Universistetsbiblioteket, Oslo.
RA = Riksarkivet, Oslo.
SA = Statsarkivet, Kongsberg.

Generelle:

Dokumenter ang. Thranesaken, Justisdepartementet, pakke 1-VII, (RA).
Arbeiderfomingemes Blad 1849-56 (UB).
Grunnlagsrnaterialet for folketellingene i 1845, 1855 og 1865. Bratsberg Amt (SA).
Norges offisielle statistikk (NOS):
  Ottende Række, Tabeller over folkemengden i Norge 31. Dec. 1845. (Chra. 1847)
  Sextende Række, Tabeller over Folkemængden i Norge 31. Dec. 1855. (Chra. 1857)
Amtmannsberetninger for Bratsberg Amt (i Norges Økonomiske Tilstand) 1846-50 (Chra. 1853) og 1851-55 (Chra. 1858).
Bjørklund, O.: Marcus Thrane, sosialistleder i et u-land. (Oslo, 1970).
Bull, E.: Arbeiderbevegelsens historie bd. I (Oslo, 1985).
Pryser T. (red.): Thranerøsla i norske bygder (Oslo, 1977).
Pryser T.: Thranittbevegelsen i Norge 1850-51. TFAH nr. 2/1980. (Oslo, 1980).

Innledning:


Lorenz, E.: Arbeiderbevegelsens historie. Bind 1. (Oslo, 1972).

Kragerø Arbeiderforening:

Sjøinnrulleringen. Mønstringsprotokoll 1834-1836 (SA).
Social-Demokraten, 14/9-1893.
Bygdebok for Sannidal og Skåtøy, bd. 3. (Kragerø, 1953).
Finstad, H.: Malermesteren fra Kragerø som ville «give sig under Englands herredømmet. (Vestmar 4. og 6. nov. 1963).
Finstad, H.: Kragerø-organisten på revolusjonslandsmøtet. (Vestmar jan. 1964).
Finstad, H.: Mannen som ikke kunne glemme Marcus Thrane. (Vestmar jan. 1964).
Finstad, H.: Thranittene i Kragerødistriktet. (Tidsskrift for Telemark Historielag nr. I - 1980).
Finstad, H.: Diverse notater utlånt til forfatteren.
Hougen, F.: Kragerøminner. (Kragerø, u.å.).
Knutsen, K.: Kragerø-erindringer (Kragerø, 1978).
Norsk biografisk leksikon, bd. VI (Kristiania, 1924).
Pedersen, E.: Kragerøs sjøfartshistorie fra 1850. (Opptrykk Kragerø, 1980).
Robbestad O.: Kragerø 1810-1840. Sjøfart Handel - Industri. (Kragerø, 1945).
Robbestad O.: Kragerø og skipsfarten 18401850. (Årsskrift for Kragerø og Skåtøy Historielag 1985).
Steffens, K.: Kragerø by's historie 1666-1916. (Kristiania, 1916).
Øverland, O. A.: Thraniterbevægelsen (Kristiania, 1903).
Kjølebrønds, Kills, Kammerfos og Langø Arbeiderforeninger:
Kirkebøker for Sannidal 1831-54, 1847-59 (døde), 1860-73 (døde), 1854-73 (Inn- og utflyttede) (SA).
Bygdebok for Sannidal og Skåtøy, bd. I-III. (Kragerø, 1949, 1950 og 1953).
Finstad, H.: En fest på Skarbo gård i august 1850. (Vestmar aug. 1963).
Finstad, H.: Upublisert intervju med Gunvald Bråthen, Kjølebrønn, foretatt 2. april 1976.
Finstad, H.: Thranittene i Kragerødistriktet. (Tidsskrift for Telemark Historielag nr. 1 1980).
Hauge, Y.: Bærums Verks Historie. (Oslo, 1953).
Hougen, F.: Kragerøminner (Kragerø, u.å.).
Norsk biografisk leksikon, bd. I (Kristiania,1923).
Sannes, O.: Drangedal med Tørdal. (Drangedal, 1924).

Vestre Bamle Arbeiderforening:


Finstad, H.: En rosemalt kiste forteller arbeiderhistorie. (Telmark Arbeiderblad, 1978).
Zakariassen, Z.: Bygdebok for Bamble, bd. II. (Bamble 1975).

Langesund Arbeiderforening:

Klokkerbøker for Langesund 1815-58 og 1859-84 (SA).
Kirkebøker for Bamble 1834-53 og 1854-69 (SA). Sjøinnrulleringen. Hovedrulle 1818 - , hovedrulle 1860-68, annotasjonsrulle 1860-68, skipper- og styrmannsrulle 1860-67 (SA).

Stathelle Arbeiderforening:

Kirkebøker for Bamble 1834-53 og 1854-69 (SA).
Sem, G.: Stathelle. (Brevik, 1974).
Zakariassen, Z.: Bygdebok for Bamble, bd. II. (Bamble, 1975).

Brevig Arbeiderforening:

Kirkebøker for Brevik 1814-46 og 1847-65 (SA). Kirkebøker for Bamble 1834-53 og 1854-69 (SA).
Adressetidende for Brevig, Stathelle og Langesund 1849-1853 (UB).
Correspondenten (Skien) 1849-1851 (Skien Bibliotek).
Bygdebok for Brunlanes, bd. III del 2.
Hals, H.: Eidanger bygdehistorie, bd. 11. (Porsgrunn, 1968).
Hansen, B.: Avis må til! (Skien, 1970).
Lindstøl, T.: Risør gjennem 200 år. 17231923. (Risør, 1923).
Schilbred, C. S.: Borgerbok for Skien, Porsgrunn, Brevik, Langesund og Stathelle med tilliggende distrikter. 1714-1844. (Brevik, 1956).
Schilbred, C. S.: Brevik gjennom tidende, bd. I (Oslo, 1946).
Schilbred, C. S.: Brevik gjennom tidende, bd. II (Brevik, 1974).
Svendsen, P. C. N.: Gårds- og slektshistorie for Eidanger, bd. II (Porsgrunn, 1984).
Zakariassen, Z.: Bygdebok for Bamble, bd. II (Bamble, 1975).

Porsgrund Arbeiderforening:

Kirkebøker for Porsgrunn: 1814-28 og 182841 (Østre Porsgrunn, ført av klokkeren) (SA). 1841-57 og 1858-77 (SA). 1846-77 (Vestre Porgrunn, ført av klokkeren) (SA).
Kirkebøker for Solum 1844-55 og 1856-64 (SA).
Sjøinnrulleringen. Hovedrulle 1860-70 (SA).
Mandtals-Protocol for Porsgrunds-Kjøbsted 1829-96 (Porsgrunn kommunes arkiv).
Correspondenten (Skien), 23/2-1850 (Skien Bibliotek).
Porsgrunds Dagblad, 26/5-1928.
Christensen, T.: Gjerpen bygds historie, bd. II (Skien, 1978).
Davidson, T.: Goodtemplarordenen ude og hjemme (Kristiania, 1903).
Gjone, T.: Solum bygds historie, bd. I (Skien, 1965).
Hansen, B.: Avis må til! (Skien, 1970).
Knudsen, F. C.: Eidanger - Porsgrund. (Porsgrund, 1932).
Knudsen, F. C.: Gjerpen - Porsgrund. (Porsgrund, 1948).
Koht, H.: Johan Sverdrup, bd. 1 (Kristiania, 1918).
Lund, C.: Porsgrund 1807 - 1907. (Porsgrund, 1907).
Schilbred, C. S.: Borgerbok for Skien, Porsgrunn, Brevik, Langesund og Stathelle med tilliggende distrikter. 1714-1844. (Brevik, 1956).
Svendsen, P. C. N.: Gårds- og slektshistorie for Eidanger (Porsgrunn, 1984).
Tønnesen, J. N.: Porsgrunns historie, bd. II (Porsgrunn, 1957).
Vemmestad, S.: Porsgrund og Omegns Sjømandsforening 1847-1922 (Porsgrund, 1924).
Zachariassen, A.: Spennende år (Oslo, 1978).

Skien Arbeiderforening:


Adressetidende for Brevig, Stathelle og Langesund 1849-1851 (UB).
Bratsberg Amtstidende (Skien) 1848 (Skien Bibliotek).
Correspondenten (Skien) 1849-51 (Skien Bibliotek).
Brev fra Statsarkivet i Bergen, 16/12-1992.
Berg, B. I./Nordrum, F. S.: Bergverk i Telemark (Telemark Historie nr. 6 - 1985).
Christensen, T.: Gjerpen bygds historie, bd. II (Skien, 1978).
Coll, A. L.: Skiensfjordens Industri (Kristiania, 1900).
Engelstad, S.: Marcus Thranes dagbok 188283 (St. Hallvard 1952).
Hansen, B.: Avis må til! (Skien, 1970).
Lyngvær, R.: Voss bygdebok. Ættebok for Vossestrand. (Voss, 1971).
Rødseth, T. I./Gardåsen, T. K.: Med gamle kart gjennom Skiens historie (Skien, 1984).
Seierstad, l.: Skiens historie, bd. I (Skien, 1958).
Schilbred, C. S.: Borgerbok for Skien, Porsgrunn, Brevik, Langesund og Stathelle med tilliggende distrikter. 1714-1844. (Brevik, 1956).
Schneider, J. A.: Fra det gamle Skien, bd. III (Skien, 1924).
Østvedt, E.: Herman Bagger som redaktør og politiker (Skien, 1932).
Østvedt, E.: Skiens historie, bd. II (Skien, 1958).
Østvedt, E.: Fløting i Telemark gjennom 300 år (Skien, 1963).
Øverland, O. A.: Thraniterbevægelsen (Kristiania, 1903).

Bolvig jernværks Arbeiderforening:

Berg, B. I./Nordrum, F. S.: Bergverk i Telemark (Telemark Historie nr. 6 - 1985).
Gjone, T.: Solum bygds historie, bd. I (Skien, 1965).

Bøe Hovedsøgns Arbeiderforening:


Christensen, T.: Gjerpen bygds historie, bd. III (Skien, 1985).
Henneseid, S.: Bø-soga II. Gards- og ættesøga bd. I-IV (Bø, 1982-86).
Lunde, O.: Thranittene i Bø i Telemark. En sosialhistorisk analyse. (Hovedfagsoppgave i historie, Oslo. 1978).

Arbeiderforeninger ellers i Midt-Telemark:

Kirkeby, B.: Bygdebok for Sauherad. Gardsog ættesoge, bd. IV-V (Sauherad, 1988).
Lunde, O.: Thranittene i Bø i Telemark. En sosialhistorisk analyse. (Hovedfagsoppgave i historie, Oslo, 1978).
Stranna, O.: Lundesoga, 2. utg. (Skien, 1961).

Thranittbeveglsen og Øvre Telemark:

Olsnes, Å.: Kviteseidsoga bd. III. Kultursoga frå dei eldste tider til ca. 1820. (Kviteseid, 1987).

Drangedal Arbeiderforening:

Vestmar, 6/2-1886.
Finstad, H.: Thranittene i Kragerødistriktet (Tidsskrift for Telemark Historielag nr. I 1980).
Heldal, H.: Meir om Thrane-rørsla i Drangedal (Drangedal Historielags årsskrift nr. 5 - 1982).
Naas, P.: Arbeidarforeningen i Drangedal i 1850-åra og litt om dei som var medlemer (Drangedal Historielags årsskrift nr. 4 - 1981).
Sannes, O.: Drangedal med Tørdal (Drangedal, 1924).
Thrane, M.: Notisbok nr. 2 (MS 40, UB).

Utdrag (s. ) fra:
Ove Lunde: De første arbeiderforeninger i Telemark
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen