Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Ødegården

Gårdsnummer 65, bruksnummer 6

av Per Chr. Nagell Svendsen

I 1825 solgte Peder Isachsen Ødegaarden (se bruksnummer 5) et jordstykke, «Ødegaarden», med en skyld på 2½ skinn til Peder Amundsen Aas for 200 spesidaler. Senere kom denne eiendommen over på Jacob Larsens hender.

Matrikkeloversikten som utkom i 1838, gav Nordre Grava, matrikkelnummer 66. Jacob Larsens eiendom, løpenummer 165b, fikk en revidert skyld på 1 ort og 13 skilling.

I skiftet etter Jacob Larsen som ble avholdt i 1851, gikk hjemmelen til Ødegården over til en sønn, Lars Jacobsen, for 180 spesidaler. Eiendommen var ikke bebodd under folketellingen i 1865.

Samme år ble det foretatt en herredsbeskrivelse. Denne beskrivelsen viser at eiendommen var på 13½ mål åker og dyrket eng. Det hørte ikke med noen utslått til bruket.
Den årlige utsæden av enhver sædart var på ½ tønne havre, 1/8 tønne hvete og 1 tønne poteter. Avlingen viste 5 fold havre, 6 fold hvete og poteter. Ved siden av ble det dyrket 12 skippund høy.
På bruket var det 1 ku. Kua hadde en ubetydelig havnehage. - Det fantes skog på eiendommen, men bare til gjerdefang.
Bruket lå ¼ mil fra hovedveien og 1/8 mil fra sjøen. Det var alminnelig lettbrukt og dyrket. Herredskommisjonen foreslo som en konklusjon på sitt arbeid, å senke skylden på eiendommen til 1 ort og 10 skilling.

I 1868 solgte Lars Jacobsen bruket til Isak Jacobsen for 200 spesidaler. Noe senere samme år solgte Jacobsen eiendommen videre til Halvor Hansen Stranden for det samme som han selv hadde gitt.

Halvor Hansen overtok samme år farsgården «Stranden» under Nordre Ås (senere bruksnummer 7). I 1870 kjøpte han en del av Søndre Ås (senere bruksnummer 5). Ødegården (denne eiendommen) er senere blitt drevet som en del av Søndre Ås.

Den nye matrikkeloversikten av 1889 gav løpenummer 165b, «Ødegaarden», bruksnummer 6. Skylden på eiendommen ble samme år revidert til 79 øre.

Utdrag (s. 479-480) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. B. 3. Fra 1814-1980. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen