Sandøyas gårdshistorie

Bnr. 6 og 7

av Eivind Abrahamsen

Som før nevnt da Sandøya ble delt i 1790, ble Oksøya også delt.
Den del av Oksøya som tilfalt Jordegården (løpenr. 81), fikk løpenr. 81 b. Denne eiendom ble i 1840 solgt til Hans Pedersen Haaøen og Arne Olsen Hitterøe. Bruket fikk en skyld på 1 ort og 18 skilling.

Disse to delte straks eiendommen mellom seg i det som senere har fått bnr. 6 og 7. Arne Olsen ble eier av bnr. 6. Arne Olsen Hitterøe (f. 1767) giftet seg med Maren Johnsdatter i 1821. Arne og Maren hadde disse barna:
Jonette (f. 1828, d. 1829).
Mathilde Amalie (f. 1835), gift med Ole Jacobsen.
Hans Jacob (f. 1843), sjømann.
Tolvine Jacobine (f. 1844), gift med Niels Olsen (f. 1834, d. 1901), bosatt på Sandøya.

Ved folketellingen i 1865 var de to yngste barna bosatt på eiendommen. Hans Jacob var sjømann. Familien hadde også et pleiebam: Sigvard J. Nord, 8 år gammel. Han var fra Kristiania.

Herredsbeskrivelsen fra samme år viser at den omtrentlige størrelse på gården var: 83/4 da. Det var intet naturlig england til, og heller ingen utslåtten.
Årlig ble det sådd ¼ tønne havre, 1/8 tønne hvete og 1 tønne poteter. Avlingen viste 5 fold havre, 6 fold hvete og 6 fold poteter. I tillegg ble det dyrket 6 skippund høy.
Gården hadde 1 ku. Dens havnegang ble regnet for å være knapt tilstrekkelig. Eiendommen hadde noe skog til brensel. Bruket var tungbrukt, men alminnelig godt drevet. Herredskommisjonen foreslo skylden nedsatt til 19 skilling fra 21 skilling.

Arne Olsen solgte i 1875 bruket til sin datter og svigersønn, Tolvine Jacobine og Niels Olsen Smiholmen. Niels var sønn av Ole Andersen Smiholmen. Niels og Tolvine Jacobine hadde disse barna:
Ole Arent (f. 1870, d. 1956), gift med Hanna Caroline Pedersen, Sandøya. Martin (f. 1871, d. 1961), gift med Kaia Jensen fra Nevlunghavn. Amandus (f. 1874, d. 1929), gift med Anette Marie Gunnarsvika Bjønnes. Olga, gift med Hans Kjelkevik, Bjønnes. Gunhilde (f. 1877), gift med Andreas Eriksen, Sandøya.

I 1889 fikk bruket sin skyld redusert til 44 øre fra 21 skilling.

Ved folketellingen i 1900 bodde også datteren Gunhilde og mannen Andreas, samt deres førstefødte på bruket. Der bodde også Alma Bergkvist fra Brevik. Hun var bortsatt og understøttet av det offentlige.

Eiendommen ble i 1900 solgt til sønnen Amandus Nilsen. Med i handelen var også Klokkerhohnen. Bruket på Oksøya hadde da en skyld på 44 øre.

Amandus Nilsen (1874-1929) var gift med Anette Gunnarsvika fra Bjønnes. Amandus og Anette Marie hadde disse barna:
Amanda, gift med Isak Løken, skredder, Sandøya.
Carl (f. 1903), ugift. Hjalmar (f. 1907). Både Carl og Hjalmar var fjellarbeidere.
Agnes (f. 1909), ugift. Margy (f. 1914), gift med Mathus Martinsen fra Arøya.

Amandus satt med eiendommen til 1918. Han solgte da bruket og kjøpte hus på Sandøya. Kjøper var Carl Borg, Brevik. Kjøpesum kr. 15. 000,-. Borg videresolgte bruket i 1923 til August Sivertsen. Nå var kjøpesummen kr. 19.000,-. Sivertsens sønn, Trygve, kjøpte eiendommen i 1931 for kr. 10.000,-. Trygve solgte igjen til Hilmar Hansen for kr. 20.000,-. Skylden var da på 24 øre. Hilmar skilte fra en rekke hyttetomter. Skylden reduseres til 10 øre. I 1964 solgte Hilmar Hansen eiendommen til Paul Birger Opran (f. 1913) for kr. 70.000,-.

To år senere kjøpte Ragnar Nordstrøm eiendommen for kr. 70.000,-. Ragnar frasolgte noen hyttetomter, før han i 1971 videresolgte eiendommen til Allan Lyle (f. 1911) for kr. 160.000.-

Hans Pedersens del av bruket fikk bnr. 7. Skylden ble satt til ¾ skinn. Kjøpesummen var 120 spesiedaler. I 1860 gikk skjøtet fra Hans Pedersens enke til sønnen Johan Karinius Hansen. Han eide bruket fram til 1868. Han solgte til Niels Ingebretsen.

Niels var bruker av jorda i 1865. Den omtrentlige størrelse på eiendommen var da: 10 da. Naturlig england ¼ da. i tillegg til de 10 da. dyrket mark. Det hørte ingen utslåtten til bruket. Utseden var 7/16 tønne hvete som ga en høst på 8 fold. I tillegg ble det avlet 16 skippund høy. En holdt en ku, men den hadde ingen havnehage. Heller ikke hørte det noe skog til bruket. Bruket ble karakterisert som lettbrukt og godt drevet. Skylden foreslått satt opp til 1 ort og 1 skilling.

Folketellingen i 1865 viser at Amund Eriksen bodde på bruket sammen med kone og barn. Amund Eriksen (1812-1876) var fra Viersdalen. Han var gift med Maren Marie Olsdatter (1812-1893) fra Langangen. Amund og Maren Marie hadde disse barna:
Oline (f. 1842), gift med gårdbruker John Larsen Sørli.
Gunhild (f. 1845), gift med murer Anders Kristiansen fra Modum.
Erik (f. 1849, d. 1927), gift med Inger Marie Hansdatter Røe (f. 1849, d. 1933).
Ole (f. 1852, d. 1933), gift med Laurine Larsdatter, Sandøya (f. 1834), bosatt på Sandøya.
Johan (f. 1855), gift med Jacobine Hansdatter Røe fra Sandøya (f. 1853), bosatt på Sandøya.
Anna Mathilde (f. 1859).

I 1875 kjøpte Amund bruket av Niels Ingebretsen for 510 spesiedaler. Året etter døde Amund.

Amund og familien bodde de fleste år på plassen Nordheim på Sandøya. Men familien drev i alle år bruket på Oksøya. Da Amund døde i 1875, overtok sønnen Erik såvel bruket på Oksøya som plassen Nordheim på Sandøya.

Erik Amundsen (f. 1849, d. 1927) giftet seg med Inger Marie Hansdatter (f. 1849, d. 1933). Hun kom fra Røodden på Sandøya. Erik og Inger Marie hadde disse barna:
Andreas (f. 1874, d. 1962), gift med Gunhilde Olsen fra Oksøya.
Herman (f. 1876, d. 1942), gift med Magnhild
Pedersen (f. 1886, d. 1971).
Martin (f. 1877, d. 1885).
Amalie (f. 1880), gift med Nils Myra fra Gjerpen.
Edvard (f. 1881), gift med Lava Flfid Gjerpen.
Martine (f. 1885), ugift.
Ingvald (f. 1887, d. 1965), gift med Anni Andersen (f. 1895, d. 1968).
Oline (f. 1889, d. 1970), gift med Johannes Wold.
Martin (f. 1891, d. 1982), gift med Agnes Nilsen (f. 1876, d. 1971).

Erik A. Sandøen ble valgt til Sandøyas representant i Eidangers første skolestyre. Senere satt han i herredsstyret i tre perioder. En periode var han også valgmann for herredet. Av yrke var Erik fisker ved siden av småbruket. Bruket hadde i 1905 en skyld på 58 øre. I 1931 var denne redusert til 50 øre.

Sønnen Martin overtok i 1933 såvel bruket på Oksøya og husene på Nordheim, Sandøya. Martin Eriksen (f. 1891, d. 1982) var gift med Agnes Nilsen fra Siktesøya. Agnes og Martin hadde disse barna:
Arvid (f. 1926, d. 1944).
Laura Marie (Tutta) (f. 1927).
Ellen (f. 1939), gift med Arne Knutsen.

Eiendommen hadde i 1943 en skyld på 40 øre. Etter ytterligere skylddelinger var den i 1963 redusert til 35 øre.

Bruket på Oksøya og stedet Nordheim eies nå av Tutta og Ellen.

Utdrag (s. 90-93) fra:
Eivind Abrahamsen: Glimt fra Sandøya og dens historie. - Brevik 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen