Sandøyas gårdshistorie

Bnr. 3 og 4

av Eivind Abrahamsen

Oksøya hadde i alle tider tilhørt Sandøybruket. Da Sandøya i slutten av 1700-tallet ble delt i ti like store deler, ble også Oksøya delt på samme vis.

Den delen av Sandøya som John Andersen hadde, bnr. 1 og 2, fikk den del av Oksøya som i dag har bnr. 3 og 4.

I 1815 (lensmann Jacob Johanesen eide da bnr. 1) ble bnr. 3 Oksøya skilt ut og skjøtet til Hans Jacob Johnsen (sønn av forrige eier av bruket på Sandøya) for 666 riksdaler.

Hans Jacob solgte i 1826 bruket til Halvor Bjørgulfsen for 150 spesiedaler.
Halvor Bjørgulfsen (1790-1865) var fra Valebø. Han var gift med Karen Sørensdatter (1788-1872) fra Holla. De forpaktet Ørvik noen år før de flyttet til Oksøya. Halvor og Karen hadde disse barna:
Anne Margrete (f. 1821, d. 1876), gift i 1848 med Ole Hansen Dalen (f. 1816, d. 1854), sønn av Ole Hans Olsen Berg. Gift annen gang i 1856 med arbeidsmann Lars Halvorsen (f. 1820) i Holla. Sønn av Halvor Gundersen. Anne Margrete var bosatt på denne eiendom. Maren Sørine (f. 1823), gift med Hans Thorsen (f. 1819, d. 1877) fra Garstad i Bamble, sønn av Thor Gundersen. Maren Sørine var bosatt på en utskilt del av bnr. 3. Dette fikk bnr. 4 og blir omtalt senere. Birte Kristine (f. 1826, d. 1911), gift med enkemann, gårdmann Ole Isaksen Ravnberg (f. 1818, d. 1893), sønn av Isak Rasmussen Berg. Bosatt på Ramberg.
Matriklen av 1838 viser at Oksøya hadde løpenr. 80 c under matrikkelnr. 33, Sandøen. Skylden på bruket ble revidert fra 1 skinn til 1 ort og 4 skilling.

Herredsbeskrivelsen av 1865 forteller at gårdens åkrer og dyrkede eng bestod av 10 mål. Dessuten var det 14,5 mål naturlig england på gården. Den årlige utsed var: ¾ tønne havre, 1/8 tønne bygg og 3 tønner poteter. Avlingen viste 6 fold havre, 7 fold bygg og 6 fold poteter. Ved siden av ble det dyrket 15 skippund høy. På gården ble det holdt 2 kyr. Dyrene hadde havnehage som ble regnet for å være «ikke tilstrekkelige. Det var noe skog på eiendommen, men bare til brensel. Bruket var alminnelig lettbrukt og godt dyrket. Herredskommisjonen foreslo å øke skylden til 1 ort og 7 skilling.

Folketellingsåret 1865 forteller at Lars Halvorsen da var eier av bruket. Skjøte på bruket fikk han først i 1873. Lars Halvorsen (f. ca. 1819) var gift med datter av de tidligere eiere, Anne Margrete Halvorsdatter (f. 1821, d. 1876). Lars og Anne Margrete hadde disse barna:
Ole Martin (f. 31.8.1857, d. 1867), Maren (f. 28.11.1859) og Gunder (f. 25.8.1862, d. 1885).
Anne Margrete hadde en sønn fra første ekteskap: Halvor Olsen, sjømann, f. 1848.
På bruket bodde i folketellingsåret også Anne Margretes mor, Karen Sørensdatter, 78 år gammel.

Det gjenværende bruk, bnr. 3, fikk da en skyld på 1 ort, mens det utskilte bruket, bnr. 4, fikk en skyld på 4 skilling. Ved matrikkelreguleringen i 1889 fikk de to eiendommene en skyld på henholdsvis 63 øre og 9 øre.

Lars Halvorsen solgte i 1884 sin eiendom til Nicolai Halvorsen (f. 1853, d. 1944) fra Grava. Han hadde først vært gift med Marie Jonsdatter Kjørholt. Etter at Marie var død, giftet Nicolai seg med Petra Martine Olsdatter Grava (f. 24.8.1854, d. 2.9.1944). Nicolai og Petra Martine hadde disse barna:
Jacob (f. 25.12.1884), Nils Petter (f. 1887, d. 15.7.1960), Katrine (f. 1889), gift med Jørgen Lunde, Heistad. Margrete (f. 1891, d. 1969), gift med Marius Simonsen fra Brevik. Anders (f. 1892) (Andreas) gift med Petra Bjønnes. John (f. 1895, d. 1907).
Fra første ekteskap hadde Nicolai to barn. Disse bodde også på bruket i 1900. Halvor (f. 12.7.1878, d. 23.11.1946), gift med Karen Rød (f. 1880, d. 1932). Petter (f. 1884), gift med Anna fra Siljan.
Samme år bodde også Anne Margrete Grava på gården. Hun var nå enke og ble underholdt av familien.

I 1916 ble Oksodden skilt fra bruket. Den fikk bnr. 22 og en skyld på 20 øre. Senere er det fra eiendommen skilt fra noen hyttetomter.

Etter Nicolai og Petras bortgang i 1944, ble eiendommen solgt til M. E. Middelfart i Brevik for kr. 21.000,-. M. E. Middelfart (f. 1905, d. 1968) var gift med Ingeborg Schee (f. 1910). Middelfart var lege i Brevik. I 1953 solgte Middelfart eiendommen til Odd Jacobsen for kr. 40.000,-. Han videresolgte den i 1957. Kjøpere var da Langesundsfjordens Indremisjonsselskap. Prisen var kr. 34.000,-.

Den del av bruket som i 1874 ble utskilt og fikk bnr. 4, overtok Anne Margretes søster Maren Sørine. Maren Sørine (f. 1823) var gift med Hans Thorsen Garstad (f. 1819, d. 1877) fra Bamble. Hans var husmann uten jord. Han livnærte seg som skogsarbeider og bjelkehogger. Hans og Maren Sørine hadde disse barna:
Isak (f. 1849), gift med Anne Katrine Andersen. Isak var styrmann. Halvor (f. 1849, d. 1855). Carl Teodor (f. 1852, d. 1855). Carl Teodor (f. 1855, d. 1887). Halvor (f. 1858, d. 1937), gift med Anne Elise Evensdatter (f. 1862, d. 1928). Bosatt på eiendommen. Hans Martin (f. 1860, d. 1939), ugift, bosatt på eiendommen. Anders (f. 1864), Berginius (f. 1867). Bosatt på Oksøya.

Hans Torsen kjøpte bruket i 1874. Han gikk da over fra å være husmann til «gaardmand». Da Hans døde i 1877, gikk eiendommen over til sønnen Halvor Hansen.

Bruket hadde da en skyld på 4 skilling. Denne ble i 1889 revidert til 9 øre.

Halvor Hansen (1858-1937) giftet seg i 1895 med Anne Elise Evensdatter (1862-1928). Halvor og Anne Elise hadde en datter: Astri (f. 1899), gift med Nils Grasmyr fra Bamble.

Ved folketellingen i 1900 bodde husbondens mor, Maren Hansen, på bruket. Hun var da enke og føderådskone. Halvors bror, Hans Hansen, bodde også sammen med dem. Han var fisker og isarbeider. Ved Halvors død i 1937, ble eiendommen solgt til Nils Amundsen for kr. 3.500,-.
I 1969 solgte Nils eiendommen til Kjell Ove Brekke. Eiendommen var da på vel 13 da.

Utdrag (s. 87-90) fra:
Eivind Abrahamsen: Glimt fra Sandøy og dens historie. - Brevik 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen