Landhandel på Sandøya

Det var Brevik som var handelsstedet for Sandøyboerne i mange, mange år. Trafikkmessig lå byen laglig til. Tungvint var det likevel. Slapp en opp for kaffe, salt eller skråtobakk, ja da tok det sin tid å komme til Brevik og hjem igjen.

Behovet for nærbutikk var selvsagt tilstede. Nå skal det jo et visst kundegrunnlag til for en butikk. Ved århundreskiftet var det bosatt vel 200 sjeler på øya.

For å få til en forretning behøves enda en sak; nemlig en kremmer. En som har sans for mulighetene, og midler til å sette i sving. I år 1896 ser det ut til at disse forutsetningene er tilstede på øya samtidig.

Halvor Johnsen, styrmann, lærer, predikant og bonde eide og drev da gården Sandøen br.nr. 2 sammen med sin nevø Johan Abrahamsen. Halvor skjønte snart at dette var for lite for to familier. Han overdro da gården til Johan, leide en tomt av sin nevø, bygde der hus og åpnet øyas første landhandel.

Åpningsdag var 3. november 1896.
Etter forholdene dengang opparbeidet Halvor en god landhandel. Butikken var i det hus som Christine og Johan Henriksen nå har. Etter en del år overdro Halvor forretningen til sin svoger Søren Micelsen Leerstang. Søren hadde da overdratt gården Leerstang til eldste sønn. Han ville nå prøve seg som handelsmann.

Søren og kona Marie Anne drev forretningen til 1917. 1908 ble Micelsens landhandel også øyas posthus, dvs. det fikk status som brevhus.

All transport av varer dengang foregikk kun med robåt. Å ta ombord og i land tunge parafinfat, 100 kg melsekker og andre tunge kolli fra en pram, det var ingen spøk.

Hverken Halvor eller Søren var i sin ungdom da de drev med dette. Etter sigende hadde de sine egne knep og teknikk og tok det hele med godt humør.

I enda større grad enn nå var butikken møtested for folk. Her traff en kjentfolk, her fikk en høre nytt. Og tid, det hadde en godt med dengang. Ordet stress var enda ikke oppfunnet.

I det begivenhetsrike år 1914 fikk Micelsens landhandel konkurranse. Carl Jacobsen fra Ekstrand åpnet da handel i det hus som Arve og Mona Rise nå eier. Noen stor suksess ble det neppe. Seks år senere var det kroken på døren.

I ett år var så øya uten landhandel. Peder og Karen Røe åpner så butikk der huset til Per og Unni Harrang nå står. Dette huset brant siden ned til grunnen. Nåværende hus er reist på samme sted. Peder var fra Roe i Bergsbygda. Han var gift med Karen Henriksen fra Kalvehue.

Peder og Karen drev i fire år, til 1924. Da overdrar de forretningen til Peders datter Mette og ektemannen Håkon Nicolaisen. Disse to hadde så landhandlen til 1927.

Lars Andersen, Sandøya, leide da forretningen.

Litt før den tid hadde Nils og Tilla Stamland åpnet landhandel i nabohuset. To forretninger på øya og dertil vegg i vegg, det ble overdekning av markedet. Lars overdrar derfor nokså snart sin forretning og varebeholdning til Stamland.

Tilla og Nils drev en god forretning i mange år. Etter dem overtok sønnen Alf og hans kone Lussi denne. Alf flyttet forretningen fra boligen og ned i nybygg i tilknytning til lagerbua. Senere hen utvidet han lokalene inn i bua. Innredet så den moderne selvbetjeningsbutikk vi i dag kjenner.

Alf og Lussi drev forretningen godt i en liten mannsalder. Det skulle bli litt av et berg om alle de varer Alf har fraktet til Sandøya gjennom årene, ble stablet i en haug.

Datteren Else og hennes mann Leif Eriksen fra Brevik overtok driften av forretningen da Alf nådde pensjonsalder.

Landhandlervirksomheten som hadde sin spede begynnelse i 1896, er i dag en velassortert dagligvareforretning.

Interessant er det også at Søren og Marie Anne Micelsen som var blant pionerene i virksomheten, var Else Eriksens oldeforeldre. Her holdes tradisjonene godt ved like.

Utdrag (s. 23-25) fra:
Eivind Abrahamsen: Glimt fra Sandøy og dens historie. - Brevik 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen