Fra: Langangens historie

Langangen Kvinneforening

av Thor A. Wiersdalen

I Eidanger var det i årene 1844-47 en misjonsforening tilsluttet Det norske misjonsselskap. Foreningen ble ledet av pers.kap. Christian Constantinus Henrik Bruun. Foreningen opphørte då Bruun reiste fra Eidanger.

Eidanger Misjonsforening ble stiftet i 1854. Ole Andersen Sagbakken og Anders Auen, begge fra Langangen, var blant stifterne.

Ole Andersen Sagbakken flyttet til Langangen i 1859. Her fortsatte han misjonsarbeidet, og da muligens i tilknytning til Eidanger Misjonsforening.

Sagbakken stiftet, trolig i 1868, en mannsforening i Langangen som samlet inn midler til misjonen.

I 1876 ble Langangsfjordens Kvindeforening stiftet. Noe referat fra stiftelsen finnes ikke, idet foreningens første protokoll er fra 18. september 1882. Sikre muntlige overleveringer hevder at det var to menn og tre kvinner som stiftet den. Med hensyn til stiftelsesåret, er det et brev fra lærerinne Anne Sagbakken som har stor betydning for fastsettelsen. Hun skrev følgende:

Nogen sikre opplysninger. kan jeg ikke gi om kvindeforeningen i Langangen, men jeg husker dog litt. Min stedmor kom til oss i 1878, og hun blev med i foreningen med en gang. Jeg tror Karen Kjøya var formann da. De første årene ble pengene antagelig sendt til Skien. Prost A. Hauge var en meget ivrig hedningemisjonsmann. Senere, da presten Holmboe i 1883 kom til Eidanger, tok han imot alle gaver til misjonen. Nu sendes direkte til kretskassereren. Mannsforeningen i Langangen er nok meget eldre. Min far, Ole Andersen Sagbakken, var aktivt med der så langt tilbake jeg kan huske, og nu er jeg over 88 år (født 1862). Mannsforeningen er vel stiftet ca. 1868 eller før. Vi kan vel anta at kvinneforeningen ble stiftet 1876. Heistad, 20.4.1951.

Lærerinne Anne Sagbakken

I årenes løp har Langangen Kvinneforening hatt tre formenn. Disse er Ole A. Sagbakken, Anders Bassebo og Anders Abrahamsen. To bestyrerinner velges for hvert år. Disse leder møtene og steller i stand til to-tre fester hvert år. Ellers har kvinneforeningen ett møte i måneden.

Fram til 1911 ble møtene holdt omkring i private hjem, og festene ble lagt til skolen. Hvert år ble det på skolen holdt to basarer i året - én sommerbasar og én vinterbasar. Basarvirksomheten er i de senere år nedlagt.

I 1883 hadde foreningen 13 medlemmer og i 1885 23 medlemmer. Kvinneforeningen har i løpet av 110 år samlet inn mange store beløp, blant annet til misjonen. Foreningens inntekt var i 1883 kr. 246,- og i 1985 kr. 27.535,-.

Foreningen har også samlet inn penger til Langangen kapell og Langangen bedehus. Et harmonium ble kjøpt til kapellet, og det kostet kr. 400,-. Lysekroner, som kostet kr. 124,-, ble også innkjøpt. I 1893 måtte en kjøpe ny kirkeklokke, og da var foreningen med og samlet penger til den også.

Da bedehuset ble bygget i 1911, gikk kvinneforeningen også i gang med innsamling til huset. Både Sjømannsmisjonen, Menighetsfakultetet og Eidanger menighetsblad har foreningen bidratt med penger til. Foreningen var også sosialt interessert, idet den i tidligere år samlet inn penger til trengende i Langangen.

Thor A. Wiersdalen

Utdrag (s. 149-151) fra:
Thor A. Wiersdalen og Torbjørn Aasetre: Langangens historie. - Brevik 1987.
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen