Fra: Sikker som banken

Vedtekter for Sparebanken Grenland

Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål.

§ 1-1

Sparebanken Grenland er dannet ved en sammenslutning av følgende sparebanker:
Brevik Sparebank, opprettet den 22. juli 1846, Eidanger Sparebank, opprettet 1871, og Porsgrunds Sparebank, opprettet 13. mai 1844.
Sammenslutningen er godkjent av Bankinspeksjonen på vegne av Finansdepartementet den 19. juni 1972.
Sparebanken skal ha sitt sete i Porsgrunn kommune.
Den har til formål å fremme sparing ved å ta imot innskudd fra en ubestemt krets av innskytere og å forvalte på trygg måte de midler den rår over i samsvar med de lovregler som til enhver tid gjelder for sparebanker. Sparebanken kan utføre alle vanlige bankforretninger og banktjenester i samsvar med sparebanklovens bestemmelser.
Stiftere eller andre har ikke rett til utbytte av virksomheten.

Kap. 2. Grunnfondet.

§ 2-1

De opprinnelige grunnfond i de sammensluttede banker var:
Brevik Sparebank, 800 spesiedaler ytt av Brevik kommune som lån, Eidanger Sparebank, kr.5.520,- ytt av private bidragsytere, Porsgrunds Sparebank, 800 spesiedaler ytt av private bidragsytere.
Grunnfondene er tilbakebetalt.

Kap. 3. Forstanderskap.

§ 3-1

Sparebankens forstanderskap skal se til at banken virker etter sitt formål i samsvar med lov, vedtekter og forstanderskapets vedtak.
Forstanderskapet skal ha 44 medlemmer med 16 varamedlemmer.
16 medlemmer med 6 varamedlemmer velges av innskyterne, jfr. §3-2.
16 medlemmer med 6 varamedlemmer velges av kommunen, jfr. §3-3.
12 medlemmer med 4 varamedlemmer velges av de ansatte i samsvar med regler1) fastsatt av Kongen. De ansattes valg må være avholdt innen utgangen av januar. Medlemmene av forstanderskapet velges for 4 år. Varamedlemmer som velges av innskyterne velges for 1 år. Varamedlemmer som velges av kommunestyret velges for 4 år. Varamedlemmer som velges av de ansatte velges for 2 år.

§ 3-2

De innskytere som bor eller har sitt virke, eller for upersonlige innskytere sitt sete i Porsgrunn kommune og som har og i de siste seks måneder har hatt et innskudd i banken på minst 500 kroner, velger hvert år 4 medlemmer og 6 varamedlemmer. Bare myndig person kan, som personlig innskyter eller som representant for annen innskyter, stemme ved valget. Ingen kan avgi mer enn to stemmer, en på grunnlag av eget innskudd og en som representant for annen innskyter.
Innskyternes valg av forstandere med varamedlemmer skal skje på valgmøter i samsvar med regler fastsatt av Kongen.
Til forstandere og varamedlemmer kan innskyterne bare velge myndige personlige innskytere som har stemmerett etter første ledd, jfr. sparebanklovens §8.
Valg etter denne paragraf må være avholdt innen utgangen av april.
Av de innskytervalgte forstandere som er valgt ved første valg, går en fjerdedel ut etter loddtrekning hvert av de første tre år, og deretter de som har gjort tjeneste lengst. Loddtrekningen foretas av valgkomitéen.
Uttredende medlemmer kan gjenvelges, jfr. dog kap. 10.

§ 3-3

Porsgrunn kommunestyre velger hvert fjerde år 16 medlemmer med 6 varamedlemmer.
Valg etter denne paragraf må være avholdt innen utgangen av januar.

Kap. 4. Kontrollkomité.

§ 4-1

Forstanderskapet velger annet hvert år en kontrollkomité med 3 medlemmer og 2 varamedlemmer. Et medlem skal tilfredsstille kravene til å bli dommer i henhold til domstollovens §54, annet ledd.
Kontrollkomitéen skal føre tilsyn med sparebankens virksomhet i samsvar med sparebanklovens §13 og instruks gitt av forstanderskapet og godkjent av Bankinspeksjonen.

Kap. 5. Styret.

§ 5-1

Styret består av 6 medlemmer med 4 varamedlemmer valgt av forstanderskapet samt banksjef, med dennes stedfortreder som personlig varamedlem. Det personlige varamedlem velges av forstanderskap og styre i fellesmøte.
Leder og nestleder velges av forstanderskapet ved særskilte valg. Minst ett medlem med minst ett varamedlem velges blant de medlemmer av forstanderskapet som er valgt av kommunestyret, og ett medlem blant de ansatte dersom banken har 15 eller flere ansatte. For dette medlem skal det velges et personlig varamedlem. Det personlige varamedlem har møte- og talerett.
Bare medlemmer av forstanderskapet som er valgt av de ansatte har forslagsrett ved valg av de ansattes styremedlem og varamedlem.
Samtlige valgte medlemmer velges for to år og varamedlemmene for ett år. Av de valgte medlemmer uttrer halvparten hvert år. Etter det første året uttrer 3 medlemmer etter loddtrekning. Loddtrekningen foretas av valgkomitéen.
Uttredende medlemmer og varamedlemmer kan gjenvelges, jfr. dog kap. 10.

§ 5-2

Lederen kaller styret sammen til møte minst en gang i maneden og ellers så ofte sparebankens virksomhet tilsier det eller når et styremedlem krever det.
Styret er vedtaksført når minst 4 medlemmer er til stede. For at et vedtak skal være gyldig kreves at minst 4 medlemmer har stemt for det.
Styrets forhandlingsprotokoll skal underskrives av de tilstedeværende som står til felles ansvar, med mindre noen av dem har latt sin protest protokollere. Fraværende styremedlemmer skal gjøre seg kjent med vedtak som er truffet i deres fravær.

§ 5-3

Styret leder sparebankens virksomhet i samsvar med lov, vedtekter og nærmere forskrifter gitt av forstanderskapet.
Styret er ansvarlig for at de midler sparebanken rår over forvaltes på en trygg og hensiktsmessig m åte. Styret skal sørge for en tilfredsstillende organisasjon av bankens virksomhet og har plikt til å påse at bokføring og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.
Styret fastsetter bevilgningsreglement for sparebanken. Av bevilgningsreglementet skal fremgå i hvilken utstrekning andre enn styret kan bevilge lån, garantier og diskontere forretningspapirer.
Styret fastsetter rentene for innskudd og utlån og de nærmere vilkår for utlån og for mottak og utbetaling av innskudd i samsvar med mulige regler fastsatt av Bankinspeksjonen.
Banksjefen eller to av styrets andre medlemmer i fellesskap representerer sparebanken og forplikter den ved sin underskrift.
Styret kan meddele prokura og spesialfullmakter.
Styret kan fastsette instruks for den daglige ledelse av sparebanken.

§ 5-4

Banksjefen har den daglige ledelse av sparebanken og skal følge den instruks og de pålegg styret har gitt. Den daglige ledelse omfatter ikke avgjørelser i saker som etter bankens forhold er av uvanlig art eller stor betydning.
Banksjefen skal sørge for at bankens bokføring er i samsvar med lov og forskrifter og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte.

Kap. 6. Valgkomitéen

§ 6-1 (Valgkomité for forstanderskapet)

Forstanderskapet velger en valgkomité blant forstanderskapets medlemmer. Valgkomitéen skal bestå av 3 medlemmer og 3 varamedlemmer og ha representanter fra alle tre grupper som er representert i forstanderskapet. Valget gjelder for to år om gangen. Hvert år uttrer den/de som har gjort tjeneste lengst, første gang uttrer 1 medlem etter loddtrekning. Loddtrekningen foretas av valgkomitéen. Et medlem som trer ut etter å ha sittet til sammen 6 år kan ikke velges inn på nytt, med mindre vedkommende har vært ute av valgkomitéen i ett år. Valgkomitéen skal forberede valg av leder og nestleder i forstanderskapet, leder, nestleder og øvrige medlemmer og varamedlemmer til styret eksklusive de ansattes representanter, kontrollkomitéens medlemmer og varamedlemmer, samt medlemmer og varamedlemmer av valgkomitéen som omhandles i denne paragraf. For det styremedlem med varamedlem som skal velges blant de ansatte, avgir bare representanten for de ansatte i valgkomitéen innstilling.

§ 6-2 (Valgkomité for innskyternes valg)

De innskytervalgte medlemmer av forstanderskapet velger en valgkomité. Valgkomitéen skal ha 3 medlemmer og 3 varamedlemmer. Det skal velges ett medlem og ett varamedlem fra hver av de tidligere kommuner Brevik, Eidanger og Porsgrunn.
Bestemmelsene i §6-1, første ledd om valgperiode og funksjonstid, gjelder tilsvarende.
Valgkomitéen skal forberede innskyternes valg av forstandere med varamedlemmer samt valget av medlemmer og varamedlemmer av valgkomitéen som omhandles i denne paragraf.

Kap 7. Årsoppgjøret.

§ 7-1

Styret skal sørge for at årsoppgjøret (resultatregnskapet, balansen, og styrets årsberetning) legges fram for revisor og kontrollkomitéen. Årsoppgjøret skal så vidt mulig være avsluttet og ferdig til revisjon innen utgangen av januar.
Når revisor har lagt fram sin beretning, jfr. sparebanklovens §38 og kontrollkomitéen har gitt sin melding med uttalelse om hvorvidt resultatregnskapet og balansen bør fastsettes som bankens regnskap, jfr. sparebanklovens §13, sjette ledd, skal styret sende årsoppgjøret, revisjonsberetningen og kontrollkomitéens melding til samtlige forstandere innen 8 dager før det forstanderskapsmøte som behandler årsregnskapet.
Forstanderskapet trer sammen hvert år som bestemt i sparebanklovens §11, første ledd pkt. b) for å ta imot styrets årsberetning, revisjonsberetning og kontrollkomitéens melding og fastsette bankens regnskap.

Kap. 8. Revisjonen.

§ 8-1

Forstanderskapet velger revisor og fastsetter dennes godtgjørelse.
Slutter revisor kan forstanderskapets leder sammen med kontrollkomitéen anta en ny revisor, som tjenestegjør til neste forstanderskapsmøte hvor endelig valg foretas.
Revisor skal granske sparebankens årsoppgjør og regnskaper og behandlingen av dens anliggender for øvrig i samsvar med lov, forskrifter gitt i medhold av lov, vedtekter og eventuelle pålegg gitt av forstanderskapet.

Kap. 9. Overskudd.

§ 9-1

Overskuddet av bankens virksomhet skal legges til sparebankens fond.
Gaver kan bevilges i samsvar med sparebanklovens §32.

Kap. 10. Tjenestetid. Aldersgrense.

§ 10-1

Et valgt medlem av eller leder for forstanderskapet eller kontrollkomitéen eller styret kan ikke ha dette tillitsverv i et sammenhengende tidsrom lenger enn 12 år eller ha disse tillitsverv i et lengre samlet tidsrom enn 20 år. En person kan ikke velges eller gjenvelges til noen av disse verv dersom denne på grunn av bestemmelsen i foregående punktum ikke kan sitte valgperioden ut.
Bestemmelsene i første ledd kommer ikke til anvendelse ved valg som holdes innen 31. desember 1981.

§ 10-2

Høyeste aldersgrense for banksjef og andre faste ansatte er 67 år.
Ingen kan velges eller gjenvelges til noe tillitsverv i banken dersom denne fyller 70 år i det år valget finner sted. Så lenge en person er medlem av forstanderskapet kan vedkommende dog velges eller gjenvelges som leder eller nestleder i forstanderskapet, eller som medlem i kontrollkomitéen og valgkomitéene.

Kap. 11. Vedtektsendringer.

§ 11-1

Endring av disse vedtekter kan vedtas av forstanderskapet når forslaget om det er fremsatt i et tidligere møte. Vedtaket er gyldig når minst to tredjedeler av dem som er til stede, og minst halvdelen av alle forstandere stemmer for det. Vedtaket kan ikke settes i verk før det er godkjent av Kongen.

§ 11-2

Disse vedtekter trer i kraft når de er godkjent overensstemmende med sparebanklovens §5, siste punktum. Fra samme tid oppheves nåværende vedtekter, jfr. dog gjennomføringsregler fastsatt av Finansdepartementet 2. desember 1977, jfr. II nr. 1 i lov av 10. juni 1977 om endringer i lov om sparebanker av 24. mai 1961.
Disse vedtekter er vedtatt av forstanderskapet for Sparebanken Grenland i møte 26. april 1978.

J. Chr. Myhre Petersen
Formann i forstanderskapet

Etter fullmakt fra Finansdepartementet har Bankinspeksjonen i dag godkjent disse vedtektene for Sparebanken Grenland. Vedtekter godkjent den 26/6-69 med senere endringer faller med dette bort.

Bankinspeksjonen, Oslo den 7/7 1978

Olav Strømme
Underdirektør

L.E. Holmeide

Etter 26. april 1978 er det gjort følgende endringer:

Endringer i kap. 3 om forstanderskapets sammensetning er vedtatt avforstanderskapet 28/9-83 og godkjent av Bankinspeksjonen 19/10-83.

Endring av bankens navn fra Sparebanken for Brevik, Eidanger og Porsgrunn til Sparebanken Grenland er vedtatt av forstanderskapet 4/12-85 og godkjent av Bankinspeksjonen 8/1-86.

Endringer i kap. 4 om kontrollkomitéens sammensetning, kap. 6 om valgkomitéer, kap. 8 om revisor, samt å gjøre vedtektene kjønnsnøytrale er vedtatt av forstanderskapet 21/2-90 og godkjent av Kredittilsynet 9/3-90.

  1. Jfr. forskrifter fastsatt ved kgl. res. av 23. des. 1977 §1 pkt. c.
Utdrag (s. 263-271) fra:
Harald Bache Bystrøm: Sikker som banken : Sparebanken Grenland 150 år. - Porsgrunn 1994
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen