Fra: Sikker som banken

Den endelige sammenslåing

av Harald Bache Bystrøm

Sammenslåingen av Brevik og Eidanger Sparebank medførte ny aktivitet for at også Porsgrunds Sparebank skulle bli integrert i det nye fellesskap, Fordelene ved en større og dermed slagkraftigere enhet på sparebanksiden var blitt mer og mer åpenbar. Denne gang var det Porsgrunds Sparebank som tok initiativet. I et brev 4. februar 1971 fra bankens styre til styret for Brevik og Eidanger Sparebank het det bl.a.:

«... Utviklingen og de stadig økende krav som stilles for å hevde seg i konkurransen med andre banker, synes etter vår mening med økende tyngde å tale til fordel for sammenslutningstanken. Når vi nå i samråd med vårt forstanderskap henvender oss til Dem, er det for å høre om De også ser det som ønskelig at vi gjenopptar forhandlinger om en sammenslutning av våre banker.»

Dermed var startsignalet gitt. Nye forhandlinger tok til. Gamle uoverensstemmelser ble ryddet av veien. Begge parter var innstilt på å komme frem til en positiv løsning av det gamle samordningsproblem.

Den 7. juni 1972 ble målet nådd. På et felles styremøte ble man den dag enige om å innstille overfor sine respektive forstanderskap, at banksammenslutningen skulle gjennemføres fra 1. oktober samme år. Et forslag som også vant begge forstanderskaps tilslutning.

På alle punkter hersket nå full enighet: Forstanderskapet i den nye banksammenslutning skulle bestå av 56 forstandere med 28 varamenn, hvorav kommunen skulle velge henholdsvis 16 og 7. Av de innskytervalgte forstandere skulle 7 enten bo eller ha sitt virke i tidligere Brevik kommune. Det samme gjaldt for deres 4 varamenn. 15 forstandere med 8 varamenn skulle ha en tilsvarende tilknytning til gamle Eidanger kommune. Mens de resterende 18 forstandere med 9 varamenn skulle bo eller ha sitt virke i tidligere Porsgrunn kommune.

Styret skulle bestå av 7 medlemmer med 5 varamenn, valgt av forstanderskapet, samt banksjef. Herav skulle 2 av medlemmene ha tilknytning til Brevik, det samme gjaldt for en varamann. Fra tidligere Eidanger kommune skulle velges 2 styremedlemmer og 2 varamenn, mens 3 styremedlemmer og 2 varamenn skulle velges fra tidligere Porsgrunn kommune.

Fondet i den nye bank skulle dannes ved at fondene i de to banker ble slått sammen. Videre var det enighet om at samtlige funksjonærer skulle beholde sine stillinger. Ingen skulle gå ned i lønn og pensjonsordningene i de to banker skulle samarbeides som en supplementsordning med Folketrygden.

Endog navnet på den nye bank var det nå full enighet om: «Sparebanken for Brevik, Eidanger og Porsgrunn». En språklig uhyrlighet og en bastard av et navn. Men hva gjorde vel det? Enighet om én bank i storkommunen Porsgrunn var opnådd. Det var tross alt viktigere enn et besværlig og upraktisk navn!

I henhold til inngått overenskomst ble det den 20. september 1972 avholdt felles forstanderskapsmøte i Herøyahuset for valg av formann og viseformann for den gjenstående del av året 1972. Valgt ble Thorvald Berntsen, tidligere Porsgrunn, til formann. Sverre Sundsaasen, tidligere Eidanger, ble viseformann.

Møtet foretok også den formelle ansettelse av Ragnar Hogstad som administrerende banksjef og Ingemar Jensen ble tilsatt som, revisor.

Det første ordinære forstanderskapsmøte ble avholdt i Herøyahuset 20. desember 1972. Samtlige styremedlemmer og 45 forstandere var til stede. Som formann og viseformann for 1973 ble gjenvalgt Thorvald Berntsen og Sverre Sundsaasen.

Styremedlemmer: Sigurd Langangen, Harald Leerstang, begge Eidanger. Anders Lunde og Harry Østvedt, Brevik. Fra Porsgrunn: Per K. Kongsgaarden, Finn W. Sørensen, Arve N. Funnemark. Varamenn: O.E. Helgetveit, Brevik, Henry Ness, Jacob Flogstad, Eidanger, Lars Evensen, Sigurd Mathisen, Porsgrunn.

Kontrollkomité: Egil Gauslaa, Ingvar Lunde, Carsten Nilssen. Varamenn: Carl Heide, Gunnar Kristoffersen.

Vedtekter for SPAREBANKEN for Brevik, Eidanger og Porsgrunn.

§ 1

BREVIK OG EIDANGER SPAREBANK er en sammenslutning av Brevik Sparebank som er opprettet i 1846 og begynte sin virksomhet den 20. februar 1847 og hvis vedtekter første gang ble godkjent ved Kongelig resolusjon av 22. juli 1846, og Eidanger Sparebank som er opprettet i 1871 og hvis vedtekter første gang ble godkjent ved høyeste resolusjon av 28. april 1871. Sammenslutningen ble godkjent av Bankinspeksjonen på vegne av Finansdepartementet den 26. juni 1969.

PORSGRUNDS SPAREBANK er opprettet den 13. mai 1844. Sparebankens vedtekter ble første gang godkjent ved Kongelig resolusjon den 19. juli 1844.

Med samtykke av Bankinspeksjonen på vegne av Finansdepartementet den 20 august 1972 er de to banker sluttet sammen til en bank, under navnet: SPAREBANKEN for Brevik, Eidanger og Porsgrunn.

Sparebanken skal ha sitt sete i Porsgrunn kommune.

Den har til formål å fremme sparing ved å ta imot i skudd fra en ubestemt krets av innskytere og å forvalte på trygg måte de midler den rår over i samsvar med de lovregler som til enhver tid gjelder for sparebanker. Stiftere eller andre har ikke rett til utbytte av virksomheten.

II. Grunnfondet

§ 2

Brevik Sparebanks opprinnelige grunnfond, 800 spesiedaler, var ytt av Brevik kommune som lån.

Eidanger Sparebanks opprinnelige grunnfond, kr. 5.520,-, var ytt av private mot kommunens garanti.

Porsgrunds Sparebanks opprinnelige grunnfond, 800 spesiedaler, var ytt av private bidragsytere.

Grunnfondene er tilbakebetalt.

III. Forstanderskapet

§ 3

Sparebankens forstanderskap skal se til at banken virker etter sitt formål i samsvar med lov, vedtekter og forstanderskapets vedtak.

Forstanderskapet skal ha 56 forstandere med 28 varamenn, hvorav kommunen velger 16 forstandere og 7 varamenn. Forstanderne velges for 4 år, varamennene for i år.

De innskytere som bor eller har sitt virke eller for upersonlige innskyteres vedkommende sitt sete i Porsgrunn kommune og som har og i de siste 6 månedene har hatt minst 500 kroner innestående i sparebanken, velger hvert år 10 forstandere og 21 varamenn.

Bare myndig person kan, som personlig innskyter eller som representant for annen innskyter, stemme ved valget. Ingen kan stemme som representant for mer enn en innskyter. Stemmegivning kan bare foregå ved personlig frammøte på valgmøtet.

Innkalling til valgmøte av innskytere skjer med minst 1 ukes varsel ved oppslag i banklokalet og ved kunngjøring i aviser som er alminnelig lest i distriktet.

Av de innskytervalgte forstandere skal 7 forstandere med 4 varamenn bo eller ha sitt virke i tidligere Brevik kommune, 15 forstandere med 8 varamenn bo eller ha sitt virke i tidligere Eidanger kommune og 18 forstandere og 9 varamenn bo eller ha sitt virke i tidligere Porsgrunn kommune.
Porsgrunn kommunestyre velger hvert år 4 forstandere og 7 varamenn.

Til forstandere og varamenn kan innskytere bare velge myndige personlige innskytere som har stemmerett etter denne paragrafs 3. ledd, jfr. sparebanklovens §7, 2. ledd, §8, 5. ledd og §10. De forstandere som velges av kommunestyret, trenger ikke være innskytere i sparebanken, men må ellers oppfylle betingelsene for valg etter foregående punktum.

§ 4

Forstanderskapet velger hvert år en kontrollkomité med 3 medlemmer og 2 varamenn. Kontrollkomitéen skal føre tilsyn med sparebankens virksomhet i samsvar med sparebanklovens §13 og instruks gitt av forstanderskapet.

IV. Styret

§ 5

Styret er på 7 medlemmer som forstanderskapet velger med 5 varamenn og i banksjef 2 av styrets valgte medlemmer og i varamann skal bo eller ha sitt virke i tidligere Brevik kommune, 2 styremedlemmer og 2 varamenn skal bo eller ha sitt virke i tidligere Eidanger kommune og 3 styremedlemmer og 2 varamenn skal bo eller ha sitt virke i tidligere Porsgrunn kommune. Av de valgte styremedlemmer uttrer ved slutten av hvert kalenderår de 3, henholdsvis 4, som har gjort tjeneste lengst.
Uttredende styremedlemmer kan gjenvelges.
Varamenn velges for 1 år.

§ 6

Formannen kaller styret sammen til møte minst en gang i måneden og ellers så ofte sparebankens virksomhet tilsier det eller når et styremedlem krever det.

Forfall meldes snarest til formannen. Varamennene tilkalles i den rekkefølge de er valgt.

Styret er vedtaksført når minst 5 styremedlemmer er til stede. For at et vedtak skal være gyldig kreves at minst 5 styremedlemmer er stemt for det.

§ 7

Styret leder sparebankens virksomhet i samsvar med lov, vedtekter og nærmere forskrifter gitt av forstanderskapet.

Styret er ansvarlig for at de midler sparebanken rår over forvaltes på en trygg og hensiktsmessig måte. Styret foranstalter kassakontroll minst 4 ganger i året og protokollerer resultatet.

Styret fastsetter rentene for innskudd og utlån. Banksjefen eller to av styrets andre medlemmer i fellesskap representerer sparebanken og forplikter den ved sin underskrift. Styret kan meddele prokura eller spesialfullmakt. En kasserer eller underordnet tjenestemann kan ikke meddeles eneprokura.

Dokumenter som binder sparebanken skal være parafert av en tjenestemann som har fått styrets fullmakt til det. Styret fastsetter instruks for den daglige ledelse av sparebanken.

§ 8

Banksjefen har den daglige ledelsen av sparebanken. Lån bevilges i styremøter.

Banksjefen eller det styremedlem som fungerer i hans sted, kan på egen hånd bevilge lån inntil kr. 25.000,-. Styret kan gi ham adgang til å diskontere sikre forretningspapirer fra navngitte firmaer og personer innenfor bestemte maksimumsgrenser. Slike lån og diskonteringer skal legges frem i første styremøte til gjennemgåelse og godkjennelse.

Styrets forhandlingsprotokoll skal underskrives av de tilstedeværende styremedlemmer, som står til felles ansvar for vedtaket, medmindre noen av dem har latt sin protest protokollere. Fraværende styremedlemmer skal gjøre seg kjent med vedtak som er truffet i deres fravær.

V. Tjenestemenn

§ 9

Styret bestemmer hvilke tjenestemenn sparebanken skal ha, fastsetter deres lønn og foretar ansettelse og avskjedigelse.
Styret kan fastsette instrukser for kasserer og øvrige tjenestemenn og skal påse at det stilles slik sikkerhet for kassererens ansvar som bestemt av forstanderskapet.

VI. Ekspedisjonsordning

§ 10

Styret fastsetter sted og tid for ekspedisjonen. Inn- og utbetalinger skal bare skje gjennom kassereren.

Et styremedlem eller tjenestemann som har særskilt fullmakt til det skal føre en kassebok uavhengig av kassererens. Ved ekspedisjonstidens, slutt skal begge kassebøkene summeres og avstemmes mot hverandre.
Ved gjennemføring av en av Bankinspeksjonen særskilt godkjent annen kontrollordning kan føring av den ene kassebok sløyfes.

VII. Regnskapsføring. Årsregnskap. Årsmelding.

§ 11

Styret har ansvar for at sparebankens regnskapsføring utføres ordentlig og nøyaktig. Hovedboken skal føres minst månedlig.

§ 12

Styret skal sørge for at årsregnskapet er underskrevet og ferdig til revisjon senest innen utgangen av februar. Senest innen samme frist skal også årsmeldingen være ferdig. Senest innen utgangen av mars skal årsregnskapet være ferdig revidert, styrets årsmelding gjennemgått av revisjonen og dens forslag om godkjenning av at regnskapet sendt kontrollkomitéen. Kontrollkomitéens årsmelding og innstilling om godkjenning av årsregnskapet skal senest avgis innen 2 uker før vedkommende forstanderskapsmøtp, jfr. neste ledd.

Forstanderskapet trer sammen senest innen utgangen av april for å ta imot årsmeldingen og godkjenne regnskapet.

VIII. Revisjonen

§ 13

Forstanderskapet ansetter revisor med en gjensidig oppsigelsesfrist av 3 måneder.
Slutter revisor skal forstanderskapets formann i forening med kontrollkomitéen anta en ny revisor, som tjenestegjør til neste forstanderskapsmøte hvor endelig ansettelse foretas. Revisjonen skal føre tilsyn med sparebankens bokførsel og virksomhet i samsvar med lov, vedtekter og instruks.

IX. Innskuddsvilkår

§ 14

Sparebanken mottar innskudd på anfordring, oppsigelse eller bestemt tid. Styret fastsetter de nærmere vilkår for mottak og utbetaling av innskudd i samsvar med mulige regler fastsatt av Bankinspeksjonen. Den som setter penger inn på ny konto skal oppgi innskyterens navn, yrke eller næring og adresse. Han får et innskuddsbevis eller en innskuddsbok med det nummer kontoen har i bankens bøker og med innskyterens navn og adresse. I innskuddsbeviset eller i innskuddsboken skal inntas innskuddsvilkårene for vedkommende innskuddsart.

X. Overskudd

§ 15

Overskuddet av bankens virksomhet skal disponeres i samsvar med Sparebankloven §32.

Gaver kan bare bevilges til allmennyttige formål

XI. Aldersgrense

§ 16

Høyeste aldersgrense for banksjef og andre fast ansatte tjenestemenn er 70 år.

Ingen kan velges eller gjenvelges til noe tillitsverv i banken etter å ha fylt 70 år.

XII. Vedtektsendringer

§ 17

Endring av disse vedtekter kan vedtas av forstanderskapet når forslag om det er fremsatt i et tidligere møte. Vedtaket er gyldig når minst to tredjedeler av dem som er til stede, og minst halvdelen av alle forstandere stemmer for det. Vedtaket kan ikke settes i verk før det er godkjent av Kongen.

§ 18

Disse vedtektene trer i kraft når de er godkjent overensstemmende med sparebankloven §5, siste punktum.

XIII Overgangsbestemmelse

§ 19

Ved sammenslutningen skal den sammensluttede banks forstanderskap, styre og kontrollkomité utgjøres av de to bankers tilsvarende organer. Før sammenslutningen er endelig, trer disse organer sammen og velger formenn og nestformenn og forstanderskapet tar opp revisjonsordningen.

Før utgangen av året velges helt nytt forstanderskap som deretter velger helt nytt styre og ny kontrollkomité i samsvar med vedtektene her.

Det avgjøres ved loddtrekning hvilke forstandere som skal gå ut ved utgangen av 1973, 1974 og 1975, jfr. sparebanklovens §8 annet ledd.

Likeledes avgjøres det ved loddtrekning hvilke styremedlemmer som skal gå ut ved utgangen av 1973. Det må her foretas loddtrekning særskilt for hver av de tre distrikter som skal være representert i styret.

Bankens utvikling 1960-1972. Forvaltningskapital
Søyle nr Årstall Brevik
Sparebank
Eidanger
Sparebank
Porsgrunds
Sparebank
Sum
1 1960 7,9 17,8 20,6 46,3
2 1961 8,9 18,7 22,5 50,1
3 1962 9,5 21,1 23,3 53,9
4 1963 9,6 21,7 25,1 56,4
5 1964 9,1 23,8 27,7 60,6
6 1965 9,4 24,2 31,1 64,7
7 1966 9,5 26,1 34,6 70,2
8 1967 10,0 24,5 33,9 68,4
9 1968 10,4 25,0 33,7 69,1
    Brevik og Eidanger Sparebank    
10 1969 37,3 37,8 75,1
11 1970 41,1 41,8 82,9
12 1971 44,8 45,4 90,2
13 1972 46,9 44,2 91,1
Utdrag (s. 221-231) fra:
Harald Bache Bystrøm: Sikker som banken : Sparebanken Grenland 150 år. - Porsgrunn 1994
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen